Collectieprogramma’s

Ben je een museum met een collectie beeldende kunst en/of vormgeving van na 1945 en wil je deze uitbreiden op basis van een collectieprogramma en aankoopplan? Misschien biedt de bijdrage Collectieprogramma’s uitkomst.

Aankoop Funda Gül Özcan door SCHUNCK en Stedelijk Museum Schiedam

Voor wie

Kunstmusea met een programma voor het structureel aankopen van beeldende kunst en/of vormgeving na 1945.

Waarvoor

Aankopen die in het collectieplan van het museum passen en (semi)permanent aan het publiek worden getoond.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

Kunstmusea kunnen via deze regeling een aanvraag doen voor het uitbreiden van hun collecties beeldende kunst en/of vormgeving van na 1945 op basis van hun collectieprogramma en aankoopplan.

Met de regeling Collectieprogramma’s wil het Mondriaan Fonds de kwaliteit, de samenhang en de zichtbaarheid van de Collectie Nederland verhogen.

Waarvoor?

De bijdrage kan worden besteed aan belangrijke aankopen die in het collectieplan van het museum passen en (semi)permanent aan het publiek worden getoond. Ook kunnen instellingen de bijdrage gebruiken om als onderdeel van het aankoopplan aan een beeldend kunstenaar een opdracht te verstrekken die is gericht op de aanschaf van een of meerdere werken voor de collectie. In beide gevallen moet het gaan om aankopen die binnen het collectieplan van het museum passen en voor Nederland belangrijk zijn.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage is bedoeld voor een periode van 2 jaar.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan eenmaal per 2 jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadline in 2021 was op 9 augustus, om 17.00 uur. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3  maanden na de deadline van de aanvraagronde. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Collectieprogramma’s.

Voorwaarden

 • Een aanvraag kan worden ingediend door een Nederlandse publiekstoegankelijke instelling die in het Museumregister staat ingeschreven en een substantiële collectie van hedendaagse beeldende kunst en/of vormgeving van (inter)nationaal belang beheert. Dergelijke instellingen kunnen ook gezamenlijk of met een beeldend kunstenaar aanvragen.
 • Het museum beschikt over een structureel aankoopbudget van minimaal € 50.000 per jaar voor hedendaagse beeldende kunst en/of vormgeving. Dat budget kan afkomstig zijn uit publieke of private gelden. Minimaal 50% van het budget wordt besteed aan werk van kunstenaars en/of vormgevers uit Nederland.
 • Het museum is coulant in het bruikleenverkeer met Nederlandse instellingen en handelt volgens Slimmer Lenen Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland. Dit betekent dat aan Nederlandse musea geen kosten voor bruikleen in rekening worden gebracht en dat directe kosten zoals transport, verzekering en bekisting (handling fee) zo laag mogelijk worden gehouden.
 • De aankopen maken duurzaam deel uit van de Collectie Nederland en worden niet vervreemd zonder toestemming van het Mondriaan Fonds. Bij afstoten wordt de Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO) gevolgd.
 • Het behoud van de aangekochte objecten wordt gewaarborgd door adequate bouwkundige voorzieningen, klimaatbeheersing en beveiliging.
 • Particuliere musea, instellingen voor kunstvakonderwijs en postacademische instellingen kunnen niet aanvragen.
 • Een bijdrage Collectieprogramma’s kan niet worden aangewend voor aankopen die al gefinancierd worden of zullen worden met een bijdrage vanuit rijkscultuurmiddelen of voor aankopen die een museum redelijkerwijs uit de reguliere budgetten kan financieren.
 • De aankoop is direct of zo spoedig mogelijk zichtbaar voor het publiek.
 • Aanvragers onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
 • De financiële bijdrage van aanvrager moet in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage van het fonds. Een reëel honorarium voor de kunstenaar is verplicht en moet in de begroting worden opgenomen. Het honorarium wordt door de aanvrager betaald volgens de richtlijn voor honoraria. Hiervoor kan een gedeeltelijke compensatie worden aangevraagd via de regeling Kunstenaarshonorarium, zolang het budget nog niet is uitgeput.
 • De kunstenaar aan wie je de opdracht geeft werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf heeft ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar, óf werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
 • De kunstenaar is artistiek inhoudelijk actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Collectieprogramma’s.

Wanneer 2 of meer partijen een bijdrage aanvragen, telt dit in principe positief mee in de beoordeling. Daarbij wordt beoordeeld of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft.

Een bijdrage Collectieprogramma’s kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert. Bij een positief advies kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en over de periode waarover deze verstrekt wordt.

Omdat het budget beperkt is, kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

• Toelichting op het collectiebeleid in samenhang met de aankoopplannen.
• Motivering van het belang van de collectie- en aankoopplannen en de relevantie ervan voor de Collectie Nederland en de eigen collectie.
• Presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.
• Inzicht in het jaarlijkse aankoopbudget.
• Indien van toepassing: motivering van een samenwerking. Als een opdracht aan een kunstenaar wordt gegeven, inzicht in de begroting met een reëel honorarium voor de kunstenaar en een uitleg hoe de richtlijn honoraria wordt gevolgd.

• Het belang voor de Collectie Nederland: zijn de plannen een aanvulling op de belangrijke collecties van andere instellingen in Nederland?
• Het belang en de kwaliteit van het collectie- en aankoopplan van de aanvragende instelling.
• Het belang en de reputatie van de aanvragende instelling.
• De kwaliteit van het presentatieplan en de mate van zichtbaarheid, met name de manier waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.
• Indien van toepassing het oordeel over de kwaliteit van het werk van de betrokken kunstenaar, diens plannen en cultureel ondernemerschap op basis van de criteria in de algemene voorwaarden.

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist waarop alles bij elkaar staat en die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

Feitelijke gegevens instelling (max. 3 pagina’s)
Met een omschrijving van de activiteiten van de instelling in de afgelopen 3 jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen, publieksbereik en hoe de instelling in het algemeen bruikleenverzoeken honoreert.

Collectie- en aankoopbeleidsplan (max. 30 pagina’s)
Beschrijf het collectie- en aankoopbeleidsplan voor de komende twee kalenderjaren. Maak duidelijk wat de relevantie is van het aankoop- en collectieprogramma voor de Collectie Nederland en voor de eigen collectie van het museum. Beschrijf ook hoe het museum en de collectie zich positioneert ten op opzichte van de andere musea voor moderne en hedendaagse kunst en/of vormgeving in Nederland.

Presentatieplan (max. 5 pagina’s)
Beschrijf de wijze waarop de collectie zo spoedig mogelijk zal worden gepresenteerd, inclusief een communicatieplan met een toelichting op de manier waarop een passend publiek wordt bereikt en aan de collectie wordt verbonden.

De door de accountant goedgekeurde jaarrekening van het voorgaande kalenderjaar

Het jaarlijks aankoopbudget met een dekkingsplan (max. 2 pagina’s)
Geef hierbij aan van welke financier(s) de instelling het vereiste jaarlijkse aankoopbudget van minimaal € 50.000 ontvangt en welke andere aankoopmiddelen de instelling beschikbaar heeft.

Toepassing codes
Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Toepassing van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

Bij opdracht aan kunstenaar(s):

Plan voor de opdracht (max. 2 pagina’s).
Beschrijf het plan voor de opdracht.

CV (max. 3 pagina’s per kunstenaar)
Stel een beknopt cv samen met de belangrijkste gegevens over de beroepspraktijk, met name gericht op de laatste 1 tot 4 jaar, zoals tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, met jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, adviesfuncties.

Een toelichting op het werk van de kunstenaar(s) (max. 1 pagina per kunstenaar)
Beschrijf de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk en de beroepspraktijk. Noem eventuele samenwerkingsverbanden en beschrijf het aandeel van de kunstenaar daarin.

Verklaring van de betrokken kunstenaar
Met toestemming voor het indienen van de aanvraag, inclusief mededeling dat de betrokken kunstenaar op de hoogte is van en akkoord gaat met de financiële constructie van de opdracht. Voeg alle verklaringen samen in een pdf.

(Visueel) documentatiemateriaal
Met werk uit de afgelopen 2 tot 4 jaar. Of afbeeldingen van bestaand werk en hieraan gerelateerde werken. Per kunstenaar in hooguit 20 digitale afbeeldingen in een pdf met een maximale grootte van 100 MB. Klik hier voor de technische specificaties.

Stuur ook een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het visueel documentatiemateriaal met daarin een omschrijving/bijschrift per meegestuurde afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

Indien van toepassing:

Samenwerking met een museum/musea (max. 2 pagina’s)
Als de aanvraag een samenwerking met een museum of meerdere musea betreft, een omschrijving van de activiteiten van de betreffende instellingen(en) in de afgelopen 3 jaar.

Toestemmingsverklaringen deelnemende Nederlandse musea
Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle verklaringen samen in een pdf-bestand.

Bankgegevens
We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvragende instelling om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend.
Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan een recent bankafschrift bij de aanvraag met daarop duidelijk de naam en IBAN.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Lara Riga

Sandra Nicolai

juridisch- en projectmedewerker Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 15 51

Lotte Hemelrijk