Restauratie Mobiel Erfgoed

aanvraag gesloten

Voor wie en wat?

De Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed is bedoeld voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed met aandacht voor verduurzaming daarvan. Het gaat om alle sectoren van het mobiel erfgoed: rail, weg, water en lucht. De bijdrage is bestemd voor organisaties op het gebied van mobiel erfgoed en kan gezamenlijk met een andere instelling worden aangevraagd.

De bijdrage kan worden gebruikt voor restauratie en herstel van mobiel erfgoed dat is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed en dat een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de Toonbeelden, waarmee uitdrukking wordt gegeven aan een bijzonder nationaal of regionaal belang.

Doel is de kwaliteit van bijzonder mobiel erfgoed te versterken en op een duurzame wijze operationeel te houden, waarbij aandacht is voor milieu-, energie- en klimaataspecten.

Via de bijdrage Kunst Erfgoed Presentatie kan een bijdrage worden aangevraagd voor het vergroten van de zichtbaarheid van mobiel erfgoed.

 • Voorwaarden

  Voor een Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Een aanvraag kan worden ingediend door Nederlandse stichtingen of Nederlandse musea zonder winstoogmerk die gericht zijn op behoud, instandhouding en tonen van mobiel erfgoed. Musea wier collectie wordt bekostigd in de Erfgoedwet komen niet in aanmerking.
  • Een aanvraag kan ook worden gedaan door een organisatie die meerdere mobiel erfgoedinstellingen vertegenwoordigt.
  • Het object is in Nederland in gebruik (geweest) en/of in Nederland geproduceerd.
   Indien de aanvraag een auto betreft, dient deze ouder dan 30 jaar te zijn; indien het een vliegtuig betreft, dient het ontwerp ouder dan 50 jaar en het toestel ouder dan 40 jaar te zijn. Betreft de aanvraag een trein, dan moet deze buiten dienst zijn en varend erfgoed dient ouder te zijn dan 50 jaar, vanaf het te water laten.De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 50 procent van de projectkosten.
  • Indien binnen een periode van vijf jaar na afronding van de restauratie het object wordt vervreemd, kan de toegekende subsidie (gedeeltelijk) worden teruggevorderd.
  • Geen bijdrage kan worden aangevraagd voor aan de restauratie gelieerde kosten, zoals stalling, presentatie of exploitatie.
  • Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van de gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een adviescommissie die adviseert over het toekennen van een Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed. De commissie beoordeelt het bijzondere belang van het voorstel voor de sector mobiel erfgoed; het restauratieplan; de mate waarin rekening is gehouden met de mogelijkheden van een duurzame investering; en de relevantie voor de burger, op basis van:

  • feitelijke gegevens instelling;
  • een inhoudelijke motivering waarom de betrokken mobiele erfgoedobjecten relevant zijn voor Nederland;
  • projectplan en indien van toepassing een verduurzamingsplan. Bij verduurzaming kan gedacht worden aan (technische) maatregelen ter verbetering van de energieprestatie, het terugdringen van milieubelasting en uitstoot, de toepassing van energiebesparende materialen of technieken etcetera, waarbij rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarde van het restauratieobject;
  • presentatieplan, inclusief een communicatieplan, waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden;
  • begroting met een dekkingsplan en offertes.

  Bij het beoordelen van de kwaliteit van de aanvraag hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • Is het project voorbeeldstellend of om een andere reden bijzonder?
  • Wat is de kwaliteit van het restauratie- en duurzaamheidsplan?
  • Is er sprake van een vernieuwende of onderzoekende houding in de aanvraag?
  • Wordt er gebruik gemaakt van duurzame (restauratie-)technieken?
  • Wordt op inspirerende wijze een passend publiek bereikt en aan het project verbonden, waardoor de relatie tussen mobiel erfgoed en de burger wordt versterkt? Wat is het draagvlak voor de activiteit? Is er gebruik gemaakt van crowdfunding?
  • In welke mate draagt het project bij aan de professionalisering en versterking van de sector mobiel erfgoed als geheel, in welke mate worden verbindingen gelegd tussen de deelsectoren weg, water, lucht en rail. Gaat de aanvrager allianties aan om verbinding te creëren met anderen om een betekenisvol project tot stand te brengen, met aandacht voor klimaat-, energie- en milieuaspecten?

  Wanneer de bijdrage een samenwerking tussen twee of meer partijen betreft, telt dit in principe positief mee in de beoordeling. Daarbij wordt beoordeeld of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft. Bij het mobiel erfgoed is van groot belang dat de kennis die bij ervaren restauratoren aanwezig is, wordt overgedragen aan jongeren. Het samenwerken met het onderwijs en het bieden van leerlingwerkplekken bij restauraties is een pre.

  Eindoordeel
  Een Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed kan alleen worden toegekend als de commissie van het Mondriaan Fonds positief adviseert over de bovenstaande criteria in onderlinge samenhang.
  Een positief advies kan vergezeld gaan van een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en de periode waarvoor deze wordt toegekend.
  De adviescommissie kan om budgettaire redenen door het bestuur van het Mondriaan Fonds worden verzocht de positief beoordeelde aanvragen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

 • Aanvragen

  Een Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  Een Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

  Het vastgestelde bedrag voor de Bijdrage Restauratie Mobiel Erfgoed is besteed. Aanvragen voor deze regeling is niet meer mogelijk. 

 • Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha van Ooyen (020-5231513) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Restauratie Mobiel Erfgoed.

 • Checklist

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens organisaties
  Met omschrijving van de activiteiten van de aanvragende organisatie in de afgelopen drie jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik. Maximaal één pagina.

  Beschrijving te restaureren object en het belang daarvan
  Met de feitelijke gegevens over het te restaureren object of collectie (zoals herkomst, naam ontwerper, datum bezit, verantwoordelijken voor te restaureren object) en een omschrijving van het belang van het object binnen de verhaallijn van de Toonbeelden. Maximaal vijf pagina’s.

  Projectplan
  Met een overzicht van de te organiseren activiteiten, planning, omschrijving cultureel ondernemerschap, inhoudelijk verantwoordelijken voor het project en eventueel betrokken samenwerkingspartners en website. Omschrijf hierin de urgentie van het project, de effectiviteit van de behandelingsmethode of behoudsmaatregelen en de aandacht voor duurzaamheid en de waarborging van de bewaaromstandigheden en toegankelijkheid voor het publiek na restauratie. Motiveer waarom het voorgelegde plan voorbeeldstellend of anderszins bijzonder is. Maximaal twintig pagina’s.

  Presentatieplan
  Een beschrijving van de wijze waarop het project wordt gepresenteerd, inclusief een communicatieplan met een toelichting op de manier waarop op inspirerende wijze een passend publiek wordt bereikt en verbonden. Omschrijf indien van toepassing tevens samenwerkingen gericht op restauratiekennisoverdracht naar jongeren. Meld ook het verwachte aantal deelnemers of bezoekers, omschrijf de doelgroepen, de keuze voor deze doelgroepen en hoe de activiteiten op deze groepen aansluiten. Maximaal vijftien pagina’s.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Inclusief de eigen bijdrage. De begroting bijdrage moet voorzien zijn van een onderbouwingAls er bij de financiering van het plan derden betrokken zijn, vragen wij u de totale begroting en dekkingsplan in te dienen en niet slechts het deel waarvoor een bijdrage bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd.

  Offertes van cruciale posten in de begroting
  Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand.

  Bewijs van beheer of eigendom

  Bewijs van registratie in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed

  Link naar de registratie in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed
  U vindt hier het online register.
  Voor vragen over de registratie of wanneer uw object nog niet is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed kunt u contact opnemen met: Kees Wielemaker, 06 55 00 31 92 / info@mobielecollectienederland.nl.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als de instelling niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet u een recent bankafschrift uploaden.

  Toezeggingen van uitnodigende of deelnemende partijen
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

laatste wijziging: 08.02.2021