Regelingen Uitgelicht Archief

Vragen over je aanvraag, project of evenement i.v.m. het coronavirus? (2020/2021)

Ook wij volgen de instructies van RIVM, Rijksoverheid en Buitenlandse Zaken. Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen rond covid-19.  

Alle extra maatregelen rond covid-19 op een rijtje (2020/2021)

Kunstenaars, bemiddelaars, musea en kunstinstellingen: het Mondriaan Fonds geeft extra steun in tijden van corona. Alle extra maatregelen vind je hieronder in een overzicht. Deze wordt regelmatig geüpdatet.

Laatste update: 31 december 2021

Steunmaatregelen 2021

 • Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer (gesloten)
  Ben je maker en heb je minder tentoonstellingen, opdrachten of projecten gehad de afgelopen tijd? Of heb je inkomensverlies als gevolg van covid-19, en belemmert dit je werkpraktijk? Misschien kom je in aanmerking voor een Corona-overbrugging van het Mondriaan Fonds.
 • Tijdelijke tegemoetkoming eigen bijdrage bij Kunst Erfgoed Presentatie (gesloten)
  Aanvragers die in hun dekkingsplan (naast de bijdragen van derden) een eigen bijdrage hebben opgevoerd, kunnen tijdelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming hierin tot een maximum van 70%. Deze tegemoetkoming geldt voor aanvragers die sinds afgelopen januari een aanvraag hebben ingediend of nog gaan indienen voor de regeling Kunst Erfgoed Presentatie, zolang er budget beschikbaar is. De instellingen waarop deze tijdelijke steunmaatregel betrekking heeft, worden via een beschikking op de hoogte gesteld van de verhoging.
 • Kunstenaarshonorarium (gesloten)
  Organiseer je als beeldende kunstinstelling een tentoonstelling en wil je een tegemoetkoming in de kosten voor het kunstenaarshonorarium? En pas je de richtlijn voor kunstenaarshonoraria toe? Mogelijk kom je in aanmerking voor de regeling Kunstenaarshonorarium (voorheen Experimenteerreglement kunstenaarshonoraria).
 • Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid (gesloten)
  Heb je als museum of als andere collectiebeherende erfgoedinstelling te maken (gehad) met mogelijke inkrimping van het personeelsbestand door de coronacrisis? En gaat het om medewerkers voor collectiebeheer, collectieonderzoek of educatie? Misschien biedt de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid uitkomst.
 • Coronaregeling Kunsthallen (gesloten)
  Heb je als kunsthal te maken met financiële problemen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19? En had je in de jaren 2018 en 2019 gemiddeld meer dan 30.000 betalende bezoekers? Misschien kom je in aanmerking voor compensatie via de Coronaregeling Kunsthallen.
 • Coronaregeling Musea met een private collectie (gesloten)
  Heb je als museum met een overwegend private collectie te maken met financiële problemen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19? En had je in de jaren 2018 en 2019 gemiddeld meer dan 20.000 betalende bezoekers? Misschien kom je in aanmerking voor compensatie via de Coronaregeling Musea met een private collectie.
 • De Korte Verbeelding (gesloten)
  In samenwerking met het Filmfonds: een bijzondere, eenmalige variant van De Verbeelding: De Korte Verbeelding. De regeling geeft beeldend kunstenaars de mogelijkheid een korte artistieke film te realiseren, zelfstandig of samen met een filmproducent.

Het ministerie van OCW heeft de invulling van het Tweede Steunpakket bekend gemaakt via de RAOCCC (Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19) die inmiddels is gepubliceerd in de Staatcourant. Het Mondriaan Fonds is nu bezig de daarbij behorende regelingen te maken voor de beeldende kunst- en erfgoedsector.

Steunmaatregelen 2020

 • Projectinvestering Kunstenaar en Bemiddelaar (ook in tijden van Corona) (gesloten)
  Een tijdelijke bijdrage (tot 31 december 2020) voor een werkperiode van maximaal 6 maanden om de geleden schade op te vangen en te reflecteren op nieuwe projecten. In 2021 werd de corona-overbrugging voortgezet.
 • Compensatie standhuur Nederlandse Kunstbeurzen (gesloten)
  Een compensatie voor de standhuur van galeries op Art Rotterdam. De compensatie verloopt via de beurs.
 • Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers (gesloten)
  Met deze regeling matcht het Mondriaan Fonds het bedrag dat reeds aan het museum in kwestie is toegezegd door de regio. Lees hier de toekenningen.
 • Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers (gesloten)
  Een regeling die aansluit bij de mogelijkheden voor regionale musea van landelijk belang van het ministerie van OCW, de Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers. Lees hier de toekenningen.
 • Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers(gesloten)
  Een regeling voor musea met een gemiddelde van 7.500 of meer bezoekers.

Eerdere updates

De culturele sector krijgt 482 miljoen euro extra ondersteuning van het kabinet. Het Mondriaan Fonds is blij dat minister Van Engelshoven van OCW het kabinet heeft weten te overtuigen van deze belangrijke impuls en sluit zich aan bij haar woorden: ‘De culturele en creatieve sector is juist in deze crisistijd onmisbaar. Een sector die het leven mooier maakt, mensen verbindt en verrast en die aan heel veel mensen werkgelegenheid en inkomen biedt. Creativiteit is nodig om een uitweg te vinden uit de beperkingen die we onszelf moeten opleggen. Dat zie je ook aan de vele initiatieven die zijn ontstaan om voorstellingen, exposities en allerlei andere creatieve ideeën voor publiek mogelijk te maken op anderhalve meter. Ik heb daar grote waardering voor. Maar we zijn er helaas nog niet, daarom is deze steun ook zo belangrijk.’ De Rijkscultuurfondsen praten met de minister over hun rol bij de verdeling van het steunpakket. Lees hier meer over het nieuwe steunpakket.

Het kabinet heeft een aanvullend steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector beschikbaar gesteld. Minister Van Engelshoven heeft middels een kamerbrief bekendgemaakt op welke manier deze aanvullende steunmaatregelen zullen worden uitgewerkt. Het Mondriaan Fonds is zeer blij dat de minister € 11,8 miljoen heeft vrijgemaakt voor de ondersteuning van individuele makers bij de Rijkscultuurfondsen. Hiervan wordt een bedrag van bijna € 2 miljoen toegekend aan het Mondriaan Fonds, waarmee kunstenaars en bemiddelaars extra ondersteuning kunnen krijgen. Ook is het goed nieuws dat er via het Mondriaan Fonds geld beschikbaar wordt gesteld voor presentatie-instellingen en dat er € 16 miljoen beschikbaar komt voor regionale musea.

Naast de al bestaande coulancemaatregelen biedt het Mondriaan Fonds extra ondersteuning voor makers en kleine instellingen. De projectsubsidieregeling voor kunstenaars en bemiddelaars wordt aangepast zodat deze ruimte biedt voor individuele makers die hun plannen of hun praktijk door de coronacrisis hebben moeten wijzigen. Hiervoor is 1,6 miljoen euro vrijgemaakt. Er komt een verhoogd budget voor de kunstinitiatieven van totaal 100.000 euro. De presentatie van hedendaagse kunstenaars door galeries wordt ondersteund met 850.000 euro in de vorm van een bijdrage aan de standhuur op Nederlandse kunstbeurzen met een internationale uitstraling. Bovendien is er 1,8 miljoen euro gereserveerd voor kleine musea. Voor deze groep zal het Mondriaan Fonds een regeling verzorgen die aansluit bij de mogelijkheden voor regionale musea van landelijk belang van het ministerie van OCW. Naast deze extra maatregelen heeft het Mondriaan Fonds het budget voor de Werkbijdrage Bewezen Talent tijdelijk verhoogd om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag op dit moment. Het Mondriaan Fonds hoopt met deze extra maatregelen – binnen de beperkte mogelijkheden van het fonds – de individuele maker en de kleinere instellingen een handreiking te kunnen doen in deze moeilijke tijd.

Veelgestelde vragen

Lees hieronder de antwoorden op enkele veelgestelde vragen rond covid-19. Een compleet overzicht vind je hier.

Nieuwe aanvragen

Door het coronavirus is de toekomst onzekerder geworden. We kunnen ons voorstellen dat aanvragers zich afvragen of het op dit moment wel zin heeft om een aanvraag in te dienen.

 • Ons antwoord is: ja, het heeft zeker zin om een aanvraag in te dienen.

Mogelijk heeft de coronacrisis invloed op de uitvoerbaarheid van mijn project. Moet ik in de aanvraag daarop reflecteren?

 • Als je nu al weet dat corona mogelijk een effect heeft op de uitvoerbaarheid van je project, dan moet je daar in je aanvraag op reflecteren: in welke mate heeft het effect en hoe ga je daar mee om? Om een positief advies te kunnen krijgen, moet een plan haalbaar en uitvoerbaar zijn. Als het project niet binnen afzienbare tijd van start kan gaan als gevolg van corona kan het afgewezen worden.

Heeft het zin om aan te vragen voor een reis of werkperiode in het buitenland, ook in tijden van corona?

 • Ja, dit is mogelijk. Houd wel rekening met een mogelijke doorkruising van je plannen als gevolg van het coronavirus. Mocht voor het land in kwestie namelijk een negatief reisadvies gaan gelden na het indienen van de aanvraag, dan blijft het bedrag gereserveerd voor de periode die in de aanvraag staat. Blijft het negatieve reisadvies gedurende deze hele periode van kracht, neem dan contact op met je contactpersoon bij het Mondriaan Fonds.

Kan ik aanvragen voor een project in een land waarvoor op het moment van indienen een negatief reisadvies geldt (kleurcode rood/oranje)?

 • Ja, dit is mogelijk als de verwachting is dat het reisadvies binnen afzienbare tijd gaat wijzigen naar positief. Zie ook de antwoorden bij vraag 2, 3 en 4. Het Mondriaan Fonds draagt via zijn regelingen en activiteiten niet bij aan reizen naar landen waarvoor een negatief reisadvies geldt.

Waar vind ik een overzicht van de deadlines in 2021?

 • Het Mondriaan Fonds wil dat zo veel mogelijk projecten en regelingen gewoon doorgang vinden. In 2020/2021 zijn er helaas geen aanvraagrondes voor de Buitenlandateliers. Zodra ze weer aangeboden kunnen worden, vermelden we dat op de website. Een overzicht van de overige deadlines van 2021 vind je in ons overzicht aan regelingen en in de kalender.

Gehonoreerde projecten

Wat moet ik doen als op het moment van start van mijn project er een negatief reisadvies (kleurcode oranje/rood) geldt voor het land waar ik heen wil?

 • Neem in dit geval contact op met de projectmedewerker van de regeling waarvoor je hebt aangevraagd. We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid en raden het om die reden af om naar een land met een negatief reisadvies te gaan. Mocht je besluiten om toch te reizen naar het land waar op dat moment een negatief reisadvies geldt dan is het Mondriaan Fonds niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor corona-gerelateerde omstandigheden die resulteren in uitstel of annulering van het project of de presentatie. Het fonds zal ook niet bijdragen aan meerkosten die hieruit volgen.

Kan ik inspelen op veranderingen rond de uitwerking van mijn project vanwege het coronavirus?

 • Neem contact op met de projectmedewerker van de regeling waarvoor je hebt aangevraagd.

Mijn aanvraag is gehonoreerd, maar het is nog onduidelijk of mijn project wel doorgaat, wat moet ik doen?

 • Als er twijfel is of iets doorgaat of niet, dan hoef je geen contact op te nemen. Als er iets verandert in de uitvoering van je project neem dan contact op met de projectmedewerker van de regeling waarvoor je hebt aangevraagd.

Heb je een automatisch gegenereerd bericht ontvangen over de eindverantwoording?

 • In het geval dat je project is afgerond en je hebt door de huidige situatie meer tijd nodig om een eindverantwoording in te dienen: neem in dit geval per mail contact op met je contactpersoon. Is je project niet volgens plan afgerond vanwege corona: dan kun je het met die mededeling in het inhoudelijk verslag verantwoorden. Als je alle betrokkenen betaalt zoals begroot, dan kunnen wij verder overgaan tot vaststelling en betaling. Bij twijfel kun je je contactpersoon mailen.

Verloop aanvragen

Behandeltermijn aanvragen
Door de gevolgen van de coronacrisis, voeren wij momenteel extra regelingen uit en ontvangen wij veel meer aanvragen dan normaal. We proberen alle werkzaamheden als gebruikelijk te laten verlopen. Toch kan in sommige gevallen de behandeltermijn van aanvragen, het beantwoorden van e-mails, bezwaarschriften en nadere motiveringen wat langer duren dan dat je van ons gewend bent.

Commissievergaderingen
Vergaderingen van beoordelingscommissies gaan in principe allemaal door. Commissieleden nemen deel aan de vergadering via video conferencing. Het Mondriaan Fonds volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Contact

Het Mondriaan Fonds is telefonisch bereikbaar maar we vragen je zoveel mogelijk per mail contact met ons op te nemen. Mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay of bel 020 523 15 23.

Via onze website en nieuwsbrieven houden we iedereen op de hoogte van deadlines, behandeltermijnen en wat te doen als een project of evenement wordt afgelast of verzet.

Mis geen enkele update van het Mondriaan Fonds. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief