Beschermd Cultuurgoed

Beschermd Cultuurgoed is voor eigenaren en beheerders van objecten en verzamelingen die in het Register zoals bedoeld in de Erfgoedwet als beschermd geregistreerd zijn.

Restauratie Heilige familie met Anna

Voor wie

Eigenaren en beheerders van objecten en verzamelingen.

Waarvoor

Voor alles wat verband houdt met de zorg voor en het behoud van cultureel erfgoed.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

De bijdrage Beschermd Cultuurgoed is bestemd voor eigenaren en beheerders van objecten en verzamelingen die in het Register zoals bedoeld in de Erfgoedwet als beschermd geregistreerd zijn.

Waarvoor?

De bijdrage wordt gebruikt voor alles wat verband houdt met de zorg voor en het behoud van dit cultureel erfgoed:

 • Kosten voor actieve en passieve conservering (preventie van verval door middel van goede bewaaromstandigheden).
 • Kosten voor restauratie die noodzakelijk zijn voor een betekenisvolle of visueel aantrekkelijke presentatie. Bij roerend industrieel erfgoed moet de restauratie noodzakelijk zijn om het object in bedrijfswaardige staat terug te brengen. De vervanging van onderdelen blijft beperkt tot datgene dat absoluut noodzakelijk is voor de constructie, werking of de veiligheid.
 • Kosten van duplicering. Dit is alleen van toepassing wanneer het object door het gebruikte materiaal ten prooi valt aan een niet te stuiten intern proces van verval (bijvoorbeeld film of bepaalde papiersoorten), of zo intensief wordt gebruikt (bijvoorbeeld foto’s, oude handschriften of bladmuziek) dat het behoud bedreigd wordt.

Doel is de zorg voor deze objecten en collecties te stimuleren en voor zover mogelijk publiekstoegankelijk te maken en te houden.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. Het Mondriaan Fonds draagt maximaal 60% bij.

Hoe en wanneer aanvragen

Een bijdrage Beschermd Cultuurgoed kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft je een account nodig. In het systeem kun je een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

Een bijdrage Beschermd Cultuurgoed bezit kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.  Indien de aanvraag korter dan 3 maanden voor de ingangsdatum wordt ingediend dan is het mogelijk dat deze niet in behandeling wordt genomen.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Bescherming Cultuurgoed of Beschermde Verzameling.

Direct aanvragen

Voorwaarden

 • Een aanvraag wordt ingediend door de eigenaar of de beheerder van een beschermd object of beschermde verzameling.
 • De aanvraag wordt gedaan voor een object of verzameling die in het Register zoals bedoeld in de Erfgoedwet geregistreerd zijn.
 • Een Bijdrage Beschermd Cultuurgoed kan niet worden aangevraagd voor bouwkundige voorzieningen, documentatie van het object of depotvoorziening.
 • Van de aanvrager wordt een redelijke eigen bijdrage verwacht.
 • Als de aanvraag over restauratie gaat, moet het object meermalen per week op gezette tijden en zonder afspraak voor het publiek toegankelijk zijn.
 • Als de aanvraag over roerend industrieel erfgoed gaat, moet de restauratie noodzakelijk zijn om het object in bedrijfswaardige staat terug te brengen.
 • De aanvrager maakt aannemelijk dat behoud van het object op lange termijn gegarandeerd is door adequate bouwkundige voorzieningen, klimaatbeheersing en beveiliging.
 • Een aanvraag moet voorzien zijn van een dekkende begroting volgens de richtlijnen van het Mondriaan Fonds.
Algemene voorwaarden

Beoordeling

Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Beschermd Cultuurgoed.

Een bijdrage kan alleen worden toegekend als het bevoegd adviesorgaan positief adviseert over de onderstaande criteria.
Een positief advies kan samengaan met een aanbeveling over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage.
Het bestuur van het Mondriaan Fonds kan de adviseurs om budgettaire redenen verzoeken de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Een beschrijving van het object of de collectie.
 • Een beschrijving van de behandelingsmethode of behoudsmaatregelen.
 • Een presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe wordt beoogd op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.
 • Een dekkende begroting.
 • In geval van restauratie, een restauratieplan voorzien van documentatiemateriaal.
 • Het belang van het object of de collectie voor het Nederlands cultureel erfgoed.
 • De effectiviteit van de behandelingsmethode of behoudsmaatregelen.
 • De urgentie van het project.
 • Het niveau van de bewaaromstandigheden, inclusief de beveiliging.
 • De garantie van publiekstoegankelijkheid na restauratie en de waarborg dat deze duurzaam in stand zal blijven, tenzij de aard van het object een beperking van de toegankelijkheid ingeeft.
 • De wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden. Dit wordt beoordeeld op basis van het presentatieplan.

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel.

Feitelijke gegevens eigenaar/beheerder
Met een omschrijving van de activiteiten van de eigenaar of beheerder in de afgelopen drie jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik.

Feitelijke gegevens over het te restaureren object of collectie
Zoals herkomst, naam kunstenaar/ontwerper, datum bezit, verantwoordelijken voor te restaureren object(en) en eventuele samenwerkingspartners. Met een garantiestelling voor de bewaaromstandigheden en een link naar de registratie van het object in het Register zoals bedoeld in de Erfgoedwet.

Motivering
Met omschrijving van het belang van het object of de collectie voor het Nederlands cultureel erfgoed, de effectiviteit van de behandelingsmethode of behoudsmaatregelen, de urgentie van het project, het niveau van bewaaromstandigheden en de waarborging van de toegankelijkheid voor het publiek na restauratie. Maak hierin ook aannemelijk dat het behoud van het object op lange termijn gegarandeerd is.

Bewijs van beheer of eigendom

Presentatieplan
Omschrijf de publiekstoegankelijkheid na restauratie en de manier waarop de organisatie zich zal inspannen op inspirerende wijze een passend publiek aan bij het project te verbinden, bijvoorbeeld door een presentatie, manifestatie, bijeenkomst of een andere publieksactiviteit.

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
Inclusief de eigen bijdrage. Als er bij de financiering van het plan derden betrokken zijn, vragen wij je de totale begroting en dekkingsplan in te dienen en niet slechts het deel waarvoor een bijdrage bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd.

Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
Samengevoegd in één pdf-bestand.

Offertes van cruciale posten in de begroting
Samengevoegd in één pdf-bestand.

Indien van toepassing:

Recent bankafschrift
Als je niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds hebt ingediend of wanneer je in het aanvraagformulier aangeeft dat het rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, moet je een recent bankafschrift uploaden.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Lotte Hemelrijk

Talitha van Ooyen