Kunst Opdracht

Wil je een opdracht geven aan een kunstenaar voor een nieuw kunstwerk dat voor iedereen te zien is? Bijvoorbeeld op straat, in een ziekenhuis, museum of winkelcentrum? Of wil je een andere samenwerking opzetten met een kunstenaar? Misschien kun je gebruik maken van de bijdrage Kunst Opdracht.

Radboudumc – opdracht aan kunstenaar Tanja Smeets

Voor wie

Iedereen zonder verkoopdoel kan via deze regeling een opdracht geven aan beeldend kunstenaars voor het maken van nieuw werk.

Waarvoor

Voor de productie van publiek toegankelijke kunstwerken.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking?

Voor particulieren, instellingen, organisaties, bedrijven, kortom: zowel publieke als private opdrachtgevers. Iedereen zonder verkoopdoel kan via deze regeling een opdracht geven aan beeldend kunstenaars voor het maken van een nieuw, publiek toegankelijk kunstwerk in Nederland.

Met de bijdrage Kunst Opdracht stimuleert het Mondriaan Fonds opdrachten aan kunstenaars en daarmee ook de markt en de zichtbaarheid van kunst; de betrokkenheid tussen opdrachtgever, kunstenaar en publiek.

Waarvoor?

De bijdrage is bedoeld voor de productie van publiek toegankelijke kunstwerken. Het kan gaan om een eenmalige opdracht aan één of meerdere kunstenaars of juist een langere samenwerking, bijvoorbeeld door een museum met een kunstenaar, waarbij het intensief volgen en tonen van werk of de productie van nieuw werk voor een periode van maximaal 4 jaar centraal staat.

Wil je graag een publiek toegankelijk kunstwerk door iemand laten maken, maar ben je niet zo bekend met het opdrachtgeverschap? Opdrachtgevers van buiten het museale bestel of circuit van kunstpodia kunnen eerst een ontwikkelbijdrage aanvragen. Daarmee kun je professionele expertise inwinnen voor het maken van een plan of het bekostigen van een schetsfase.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage kan worden verstrekt in de vorm van:

 • Een bijdrage voor een concrete opdracht van maximaal 50% van de kosten, zoals productie en presentatiekosten;
 • Een bijdrage voor een bijzondere langlopende samenwerking met een kunstenaar van maximaal 50% van de kosten, voor een periode van maximaal 4 jaar.
 • Een tegemoetkoming in de ontwikkelfase van een opdracht van maximaal 70% van de kosten tot maximaal € 15.000.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan op elk moment van het jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Kunst Opdracht.

Direct aanvragen

Voorwaarden

 • Iedereen kan een aanvraag doen, behalve individuele kunstenaars, instellingen voor kunstvakonderwijs, postacademische instellingen en commerciële kunstinstellingen die overwegend op verkoop zijn gericht. Aanvragen kunnen bijvoorbeeld worden ingediend door instellingen voor beeldende kunst, cultureel erfgoed of vormgeving, gemeentes, sociale en/of maatschappelijke organisaties zoals (sport- of winkeliers)verenigingen, scholen, ziekenhuizen, kerken, bewonersverenigingen en stichtingen. Ook bedrijven en particulieren kunnen aanvragen.
 • Als aanvrager moet je gevestigd zijn in Nederland, waaronder ook Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten wordt verstaan.
 • Het te realiseren kunstwerk moet publiek toegankelijk en in Nederland te zien zijn.
 • Het project mag geen winstoogmerk hebben.
 • Een reëel honorarium voor de kunstenaar is verplicht en moet naast de productiekosten in de begroting worden opgenomen. Voor het bepalen van de hoogte van het honorarium voor permanente werken kan de richtlijn van de Rijksgebouwendienst worden gehanteerd. In het geval van tijdelijke tentoonstellingen of presentaties zonder verkoopdoel moet de richtlijn voor honoraria gevolgd worden. Particulieren en organisaties die het presenteren van beeldende kunst en/of erfgoed  niet als kernactiviteit hebben, kunnen aanvragen voor het honorarium binnen de bijdrage Kunst Opdracht.
 • De kunstenaar aan wie je de opdracht geeft:
  -werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf
  -heeft ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar, óf
  -werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
 • De kunstenaar die de opdracht krijgt moet artistiek actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • Als het om een blijvend, permanent kunstwerk gaat, mag dit niet worden verplaatst of verhandeld zonder toestemming van het Mondriaan Fonds. In dat geval moet er ook een reële vergoeding aan de kunstenaar worden uitgekeerd.
 • Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.
 • De financiële bijdrage van de opdrachtgever moet in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage van het Mondriaan Fonds.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunst Opdracht.

Een bijdrage Kunst Opdracht wordt toegekend als de adviescommissie positief adviseert. Daarbij kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de financiële bijdrage en de periode waarover deze verstrekt wordt.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag wel positief beoordeeld is, maar helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Informatie van de opdrachtgever over het eigen profiel.
 • Plan, inclusief een motivering van de keuze voor de kunstenaar en de opdracht, van de manier waarop de samenwerking meerwaarde heeft voor kunstenaar en opdrachtgever, een schetsontwerp en een presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe een passend publiek wordt bereikt.
 • Toelichting op het werk van de kunstenaar.
 • Cv van de kunstenaar.
 • (Visueel) documentatiemateriaal van het werk van de kunstenaar en van het plan of schetsontwerp.
 • (Globale) begroting met een dekkingsplan, inclusief een toelichting op de financiële afspraken die tussen opdrachtgever en kunstenaar gemaakt zijn, zoals een reëel honorarium voor de kunstenaar dat door de opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld.
 • Indien van toepassing: de plannen op lange termijn voor het werk, zoals bij een langere samenwerking tussen museum en kunstenaar bijvoorbeeld een eventuele aankoop.
 • Je eigen rol en kwaliteit als opdrachtgever.
 • De kwaliteit van het door de kunstenaar opgebouwde oeuvre, de ontwikkeling daarvan en de kwaliteit van het cultureel ondernemerschap van deze kunstenaar.
 • De kwaliteit van je werkplan en de wijze waarop je een passend publiek bereikt.
 • De meerwaarde van de samenwerking tussen opdrachtgever, kunstenaar en de bestemming van het werk.
 • De haalbaarheid van het voorstel.
 • De zichtbaarheid van het uiteindelijke werk.

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Informatie opdrachtgever (individu max. 2 / instelling max. 5 pagina’s)
Omschrijf het eigen profiel als opdrachtgever; geef een toelichting op de organisatie, de instelling of het initiatief. Omschrijf ook eventueel eerder verstrekte opdrachten aan kunstenaars en eventuele samenwerkingen met bijvoorbeeld musea of presentatie-instellingen. Licht de zichtbaarheid van het werk toe en de manier waarop je publiek bereikt voor het werk.

Als je namens een culturele instelling aanvraagt: omschrijf kort de missie, visie en doel van de organisatie, het activiteitenprogramma en/of de collectie. Geef een toelichting op het publieksbereik en de zichtbaarheid van de activiteiten en indien van toepassing de collectie.

Plan
Ontwikkelbijdrage (max. 5 pagina’s)
Beschrijf en motiveer:

 • het doel van de opdracht of langdurige samenwerking;
 • wat je wilt ontwikkelen of onderzoeken;
 • welke expertise huur je in.

Opdracht of langdurige samenwerking (max. 15 pagina’s)
Beschrijf en motiveer:

 • het inhoudelijk concept en de doelstellingen van de opdracht;
 • de manier waarop de samenwerking meerwaarde heeft voor het oeuvre van de kunstenaar en jezelf als opdrachtgever;
 • de keuze van de kunstenaar en de opdracht;
 • het schetsontwerp;
 • de langetermijnplannen voor het werk, inclusief eventuele aankoop;
 • je eigen inhoudelijke en financiële inbreng;
 • de financiële en zakelijke afspraken met de kunstenaar over honorarium, eigendom, rechten en andere relevante zaken;
 • de manier waarop publiek wordt bereikt.

Toepassing codes
Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Toepassing van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt. Beschrijf beknopt de visie op de codes en hoe deze in de organisatie zijn ingebed.

Toelichting (max. 1 pagina per kunstenaar)
Licht het werk en de beroepspraktijk van de kunstenaar toe aan de hand van inhoudelijke en artistieke uitgangspunten. Benoem ook eventuele samenwerkingsverbanden. Voeg alle documenten samen in een pdf.

CV (max. 2 pagina’s)
Stel een beknopt cv samen met de belangrijkste gegevens over de beroepspraktijk, met name gericht op de laatste 1 tot 4 jaar, zoals tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, met jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, adviesfuncties. Voeg alles samen in een pdf.

(Visueel) documentatiemateriaal
Maak een pdf met werk uit de afgelopen 1 tot 4 jaar in hooguit 20 digitale afbeeldingen (maximale grootte in totaal 100 MB). Het is hierbij belangrijk dat het materiaal representatief is voor het werk en relevant voor de aanvraag. Let er op dat je materialen goed overkomen. Je kunt ook geluids- of video/filmfragmenten uploaden. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

Documentatielijst
Stuur ook een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het visueel documentatiemateriaal. Zet daarin een omschrijving of bijschrift per meegestuurde afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

Indien van toepassing:

Verklaring van de betrokken kunstenaar
Met toestemming voor het indienen van de aanvraag, inclusief mededeling dat de betrokken kunstenaar op de hoogte is van en akkoord gaat met de financiële constructie van de opdracht. Voeg alle verklaringen samen in een pdf.

Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel Kamer van Koophandel

Bankgegevens
We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvrager om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan bij de aanvraag een recent bankafschrift met daarop duidelijk de naam en IBAN.

Uittreksel Basisregistratie Personen
Heeft de betrokken kunstenaar niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

Diploma/uitschrijving
Als de kunstenaar korter dan 3 jaar professioneel werkzaam is, is een kopie van de diploma’s van kunstopleiding(en) nodig of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is. Voeg indien van toepassing de diploma’s samen in een pdf.

Globale begroting
Als de aanvraag een langlopende samenwerking betreft, is er een globale begroting en dekkingsplan nodig. Inclusief een reëel honorarium voor de kunstenaar dat door de opdrachtgever betaald wordt naast de productiekosten en de onkosten (transportkosten, verblijfskosten, et cetera). En ook inclusief verklaring dat het project niet tot stand kan komen zonder bijdrage van het Mondriaan Fonds.
Voor het honorarium van de kunstenaar moet de richtlijn voor honoraria worden gevolgd.

Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
Kijk hier voor de toelichting op de begroting. Als het een concrete opdracht of een ontwikkelbijdrage betreft, vragen wij om een gespecificeerde begroting en dekkingsplan en niet slechts voor het deel waarvoor een bijdrage bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd. Inclusief een reëel honorarium voor de kunstenaar naast de productiekosten en onkosten, waarbij de richtlijn van de Rijksgebouwendienst of de richtlijn voor kunstenaarshonoraria gevolgd dient te worden.

Bevestigingsbrieven bijdragen van derden
Voeg alle brieven samen in een pdf.

Offertes van cruciale posten in de begroting
Voeg alle offertes samen in een pdf.

Toelichting langetermijnplannen voor het werk, inclusief eventuele aankoop

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Jorien Ceelen

Carmen Muskee