Publicatie

Heb je plannen om een bijzondere en vernieuwende publicatie over het werk van een levende beeldend kunstenaar uit Nederland te maken? Of een oeuvre-publicatie als reflectie van een kunstenaar op zijn werk? Misschien is de bijdrage Publicatie iets voor jou. De bijdrage kan aangevraagd worden door beeldend kunstenaars en uitgevers.

jaune, geel, gelb, yellow. Monochrome

Voor wie

Beeldend kunstenaars en uitgevers.

Waarvoor

Voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland.

Hoeveel

De hoogte van een bijdrage Publicatie wordt per aanvraag vastgesteld.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Aanvraag gesloten

Probeer het de volgende aanvraagronde.

Wie komt in aanmerking

De bijdrage Publicatie is bestemd voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland.

Waarvoor?

De bijdrage kan aangevraagd worden voor een publicatie die de drager van het werk zelf is en in oplage wordt uitgebracht. Ook kan worden aangevraagd voor een oeuvre-publicatie als reflectie van een kunstenaar op zijn werk, een eerste publicatie voor startend talent waardoor de zichtbaarheid van zijn werk (inter)nationaal wordt vergroot, of een eenmalige, niet-monografische opiniërende uitgave als reflectie op de kunstenaarspraktijk die bijdraagt aan de gedachtevorming over hedendaagse beeldende kunst. Vernieuwing is een belangrijk kenmerk van de kunstpraktijk en daarmee ook van publicaties. Daarom draagt het Mondriaan Fonds ook bij aan publicaties, die op innovatieve wijze printing on demand, e-publishing of apps toepassen. Ook relevante technologische innovaties met betrekking tot digitale media in relatie tot een kunst(enaars)boek worden binnen de bijdrage Publicatie ondersteund.

Doel is het bevorderen van de kennis over en verspreiding van Nederlandse hedendaagse beeldende kunst onder een (inter)nationaal publiek, waardoor de talentontwikkeling van kunstenaars wordt gestimuleerd. Dit gebeurt in de vorm van bijdragen voor het realiseren van publicaties van werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland, die door inhoud en/of vorm bijdragen aan de discussie over of aan het inzicht in de hedendaagse beeldende kunsten.

Hoeveel?

De hoogte van een bijdrage Publicatie wordt per aanvraag vastgesteld. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 35% van de productiekosten. Als er sprake is van een innovatieve toepassing van printing on demand, e-publishing of apps, of van een andere technologische innovatie met betrekking tot de publicatie, dan bedraagt de maximale bijdrage 50%.

Hoe en wanneer aanvragen

Een bijdrage Publicatie kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heb je een account nodig. In het systeem kun je een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

De bijdrage kan driemaal per jaar worden aangevraagd. De deadlines voor  het indienen van een aanvraag in 2022 zijn op 31 januari, 2 mei en 29 augustus. Aanvragen moeten op de dag van de deadline voor 17.00 uur ingediend worden.

Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van 3 maanden na de deadline van de aanvraagronde. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

Deze uitleg is gebaseerd op de Deelregeling Publicaties.

Direct aanvragen

Voorwaarden

 • Een bijdrage Publicatie kan worden verstrekt aan beeldend kunstenaars en uitgevers, zij kunnen deze gezamenlijk of individueel aanvragen.
 • De publicatie dient betrekking te hebben op een of meerdere kunstenaars die artistiek inhoudelijk actief is (zijn) in de beeldend kunst en in die hoedanigheid geïntegreerd in de professionele beeldende kunstpraktijk in Nederland.
 • De kunstenaar op wie de publicatie betrekking heeft, moet minstens 4 jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar of minstens 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar met een beeldende kunst curriculum hebben gevolgd en vervolgens minimaal 1 jaar als beeldend kunstenaar werkzaam zijn.
 • Als bij een aanvraag een uitgever is betrokken, dan is een passend honorarium voor de kunstenaar(s) verplicht en kan als productiekosten in de begroting worden opgenomen. Het honorarium kan tot de productiekosten gerekend worden, maar moet door de uitgever worden betaald. De uitgever dient hierbij de richtlijn voor honoraria te volgen.
 • In het geval dat de publicatie niet in eigen beheer wordt uitgegeven, moet de aanvraag voorzien zijn van een toezegging van een uitgever.
 • Als de uitgever aanvraagt moet de aanvraag voorzien zijn van een toezegging van de kunstenaar.
 • Als de publicatie in eigen beheer wordt uitgegeven, kan de bijdrage een parttime tegemoetkoming in de kosten voor tijdsinvestering voor de kunstenaar omvatten. Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.
 • Een bijdrage Publicatie kan niet worden aangevraagd voor publicaties over een historisch onderwerp en/of een historische ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor een kunstenaarsboek. Een kunstenaarsboek wordt beschouwd als autonoom kunstwerk. Hiervoor kan een Kunstenaar Project worden aangevraagd.
 • De bijdrage voor innovatieve toepassingen kan niet worden aangevraagd voor toepassingen die betrekking hebben op druktechnieken, boekbinden en/of het gebruik van alternatieve papiersoorten. Hiervoor kun je wel de bijdrage van 35% van de productiekosten aanvragen.
Algemene voorwaarden

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Publicatie.

Het Mondriaan Fonds hecht veel belang aan de manier waarop een publicatie onder de aandacht van een passend publiek wordt gebracht. Een realistisch en ambitieus distributie- en promotieplan is dan ook belangrijk. De adviescommissie beoordeelt of de publicatie een betekenisvolle bijdrage aan de beeldende kunst in Nederland levert.

Eindoordeel
Een bijdrage Publicatie kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over het artistiek functioneren van de kunstenaar, het plan en motivering voor de publicatie en het distributieplan en indien van toepassing of er sprake is van een technische innovatie.

De adviescommissie wordt door het bestuur van het Mondriaan Fonds verzocht om de positief beoordeelde aanvragen om budgettaire redenen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen. In deze afweging kan een evenwichtige verdeling tussen de verschillende soorten publicaties een rol spelen.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?
 • Visueel documentatiemateriaal.
 • Inhoudelijke toelichting op het werk en de beroepspraktijk.
 • Cv van de desbetreffende kunstenaar.

Indien de commissie hier positief over oordeelt, beoordeelt zij het belang van de publicatie op basis van:

 • Motivering voor de publicatie.
 • Omschrijving van de opzet van de publicatie en een schetsontwerp, zo mogelijk in de vorm van dummy of een aantal voorbeeld katernen.
 • Gegevens over het formaat, oplage, namen grafisch ontwerper en eventuele schrijver(s), de verkoopprijs.
 • Presentatieplan met een distributieplan en een promotieplan waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.
 • Dekkende begroting, zo mogelijk met offertes.
 • Indien van toepassing, een uitleg hoe de richtlijn honoraria wordt gevolgd.
 • Indien van toepassing een toelichting op het technisch innovatieve karakter van de publicatie.
 • De artistieke kwaliteit van de kunstenaar. De vraag of het oeuvre dat de kunstenaar tot het moment van de aanvraag heeft opgebouwd voor de hedendaagse beeldende kunst van belang is of zal worden. Belangrijk daarbij is de samenhang tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Daarbij kan onder andere worden gekeken naar de inhoudelijke betekenis van het concept, de verbeeldingskracht van de kunstenaar en de beheersing van de gekozen middelen. Verder wordt bekeken hoe werk en opvattingen zich verhouden tot de historische en actuele context.
 • De kwaliteit van het cultureel ondernemerschap; de onderzoekende en of vernieuwende houding van de kunstenaar en de manier waarop de kunstenaar naar buiten treedt en op een inspirerende wijze een passend publiek voor zijn werk probeert te vinden en aan zich weet te binden.

Plannen en zichtbaarheid
Indien de commissie positief oordeelt over het artistiek functioneren van de kunstenaar beoordeelt zij het plan aan de hand van de volgende criteria in onderlinge samenhang:

 • Het belang van het voorgelegde plan voor de publicatie.
 • Het verwachte effect van de publicatie.
 • De verwachting die de aanvraag, betrokken kunstenaar en/of uitgever geven dat het eindresultaat succesrijk en van een bijzondere kwaliteit zal zijn en op een voor de publicatie optimaal geschikte wijze gedistribueerd zal worden.
 • Het belang van het presentatieplan (promotieplan en distributieplan), met name de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.
 • Indien van toepassing beoordeelt de adviescommissie het belang van de publicatie ten opzichte van eerder verschenen publicaties over het werk van de aanvrager.
 • Indien van toepassing beoordeelt de adviescommissie of de aanvraag een technisch innovatieve publicatie betreft.

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel
Dit is ook van toepassing op kunstenaars als je een zakelijk rekeningnummer gebruikt. Dan verzoeken wij je een recent uittreksel Kamer van Koophandel te uploaden om vast te stellen dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.

Feitelijke gegevens uitgeverij
Met een beknopte omschrijving van de activiteiten van de uitgeverij. Omschrijf op welke doelgroep(en) de uitgeverij zich richt, hoeveel publicaties deze totaal uitgeeft per jaar en waar en hoe de publicaties in het algemeen worden gedistribueerd. Noem ook hoeveel uitgaven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst worden gedaan en geef een overzicht van de belangrijkste beeldende kunst publicaties van de afgelopen 2 tot 4 jaar.
Dit is ook van toepassing als een kunstenaar de aanvraag indient en bij de publicatie samenwerkt met een uitgever.

Toelichting werk kunstenaar
Beschrijf de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk en de beroepspraktijk. Noem eventuele samenwerkingsverbanden en beschrijf het aandeel van de kunstenaar daarin.

CV kunstenaar
Met de belangrijkste gegevens over de beroepspraktijk van de kunstenaar, vooral uit de laatste 2 tot 4 jaar, zoals tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, met jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, adviesfuncties.

Werkplan
Met een omschrijving en een inhoudelijke motivering voor de publicatie. Benoem wat de publicatie bijzonder maakt en deze onderscheidt van (eventuele) eerdere publicaties over het werk van de kunstenaar. Beschrijf indien van toepassing de meerwaarde van een samenwerking.

Schetsontwerp
In de vorm van dummy of een aantal voorbeeldkaternen in pdf.

Technische specificaties

Met de gegevens over het formaat, oplage, namen grafisch ontwerpers en eventuele schrijver(s) en de verkoopprijs.

Presentatieplan (distributieplan en promotieplan)
Met een toelichting van de manier waarop de publicatie wordt gedistribueerd, inclusief een omschrijving hoe op inspirerende wijze een passend publiek zal worden bereikt en aan de publicatie zal worden verbonden.

Visueel documentatiemateriaal
Met werk van de kunstenaar uit de afgelopen 2 tot 4 jaar in hooguit 20 digitale afbeeldingen in een pdf. Daarnaast kun je geluids- of video/filmfragmenten van gezamenlijk maximaal 15 minuten uploaden. In totaal kun je max. 300 MB aan afbeeldingen en geluids- of videofragmenten uploaden. Klik hier voor de technische specificaties.

Documentatielijst
Voeg bij het documentatiemateriaal een pdf met per afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment een omschrijving, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

Gespecifeerde begroting met dekkingsplan
Klik hier voor de toelichting op de begroting voor uitgevers en hier voor de toelichting op de begroting voor kunstenaars. Als bij de financiering van het plan derden betrokken zijn, vragen wij je de totale begroting en dekkingsplan in te dienen en niet slechts het deel waarvoor een bijdrage bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd.
Als bij een aanvraag een uitgever is betrokken, dan is een passend honorarium voor de kunstenaar(s) verplicht en kan als productiekosten in de begroting worden opgenomen. Het honorarium kan tot de productiekosten gerekend worden, maar moet door de uitgever worden betaald. De uitgever dient hierbij de richtlijn voor honoraria te volgen.

Bevestigingsbrieven bijdragen van derden
Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

Offertes van cruciale posten in de begroting
Offertes van kosten boven de €1000 zijn verplicht. Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand.

Toestemmingsverklaring van de betrokken uitgever of kunstenaar voor het indienen van de aanvraag.

Indien van toepassing:

Recent bankafschrift
Als je niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer je in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, vragen we je een recent bankafschrift te uploaden.

Omschrijving technische innovatie
Als de aanvraag een innovatieve toepassing van apps, printing on demand of e-publishing betreft, omschrijf dan het innovatieve karakter van deze toepassing. Hieronder vallen ook technologische innovaties met betrekking tot digitale media in relatie tot de publicatie waarvoor je aanvraagt.

Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
Als de kunstenaar niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister worden geüpload. Het document mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Diploma/uitschrijving
Als de kunstenaar korter dan 3 jaar professioneel werkzaam is, een kopie van de diploma’s van kunstopleiding(en) of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersoon van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Philip Romer