Kunst Verbinding

Het Mondriaan Fonds maakt mogelijk
Organiseer je een initiatief dat publiek en beeldende kunst op een bijzondere manier bij elkaar brengt, bijvoorbeeld via een manifestatie, website, evenement of andere publieke actie? Of wil je beeldende kunst presenteren binnen een andersoortige context, zoals op een popfestival? Bereiken je plannen nieuwe doelgroepen? Misschien kom je in aanmerking voor de bijdrage Kunst Verbinding.

Bekijk hier de mogelijkheden:

Kunst Verbinding
Via deze regeling kunnen organisaties en initiatieven die doelgroepen en disciplines aan elkaar koppelen een bijdrage aanvragen voor een uitzonderlijk beeldende kunstproject. Ook kunnen instellingen die beeldende kunstevenementen willen organiseren voor hun inhoudelijke of organisatorische ontwikkeling een bijdrage aanvragen.

Met Kunst Verbinding stimuleert het Mondriaan Fonds de verbinding van nieuwe doelgroepen met beeldende kunst door bij te dragen aan programma’s van initiatieven die niet primair bedoeld zijn voor het presenteren van beeldende kunst en die een belangrijke schakel kunnen vormen tussen beeldende kunst, makers en publiek. Doel is ook buiten het beeldende kunstcircuit publiek te bereiken voor kennismaking met beeldende kunst.

Voor wie
Festivals, manifestaties en andere publieke initiatieven die niet allereerst op beeldende kunst gericht hoeven te zijn, maar in hun eigen omgeving wél ruimte bieden aan beeldende kunst en zo nieuw publiek verbinden met beeldende kunst.

Waarvoor
De bijdrage kan gebruikt worden voor een eenmalig evenement op het gebied van hedendaagse beeldende kunst (projectbijdrage). Er is ook een tweejarige bijdrage voor instellingen die beeldende kunstevenementen organiseren en zich dankzij deze bijdrage inhoudelijk en organisatorisch verder kunnen ontwikkelen (ontwikkelbijdrage).

Hoeveel
De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage voor een eenmalige activiteit is maximaal 40% van de variabele projectkosten die samenhangen met het beeldende kunstdeel van het project. Voor een ontwikkelbijdrage is de bijdrage maximaal 70% van de kosten, met een maximum bedrag van € 15.000.

 • Hoe en wanneer aanvragen

  Aanvragen kan op elk moment van het jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

 • Voorwaarden bij deze regeling

  -Je bent een rechtspersoon of een collectief van rechtspersonen, zonder winstoogmerk, met het organiseren van evenementen als doel;
  -Je bent gevestigd in Nederland, waaronder ook Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius of Sint Maarten wordt verstaan;
  -Je vertegenwoordigt geen museum of kunstpodium;
  -Je organiseert minimaal 2 jaar evenementen;
  -Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.
  -Wanneer een kunstenaar betrokken is bij de aanvraag, dan moet deze artistiek inhoudelijk actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.

  Lees alle voorwaarden van deze regeling.

  Lees ook de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds.

 • Beoordeling

  De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunst Verbinding. Kijk hier als je wilt weten wat er met je aanvraag gebeurt.

  De adviescommissie beoordeelt de aanvraag op basis van:

  -beschrijving van missie, visie en profiel van de organisatie;
  – plan met de volgende onderdelen: een programma met nadruk op het beeldende kunst aspect, een communicatieplan waarin toegelicht wordt hoe het beoogde publiek wordt bereikt en een toelichting op de lokale inbedding van de instelling;
  -een dekkende begroting met offertes.

  De adviescommissie weegt onderstaande criteria:
  -innovatieve kwaliteiten: hoe verhoudt het programma zich tot de ontwikkelingen in de maatschappij en draagt het bij aan een artistiek-inhoudelijke ontwikkeling en vernieuwing;
  -publieksbereik: de manier waarop de organisatie nieuw publiek vindt en weet te binden;
  -artistieke visie: de samenhang tussen de artistieke en inhoudelijke uitgangspunten van de organisatie;
  -artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het recente verleden: de rol, positie en werkwijze van het initiatief in het recente verleden en de manier waarop deze zich verhouden tot de actuele context, met name binnen de beeldende kunsten en/of andere disciplines. Ook het curriculum van de bij de organisatie betrokken personen wordt meegewogen;
  -artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het programma; in hoeverre is het onderscheidend of om een andere reden bijzonder;
  -lokale en regionale inbedding: hoe draagt het programma bij aan de cultuur in de omgeving en bewijst het zich als betekenisvol voor het publiek.

  In alle gevallen beoordeelt de commissie of het initiatief bijdraagt aan een kwalitatief sterk aanbod. Hierbij houdt de commissie rekening met de eigen context van de instellingen die aanvragen.

  Een bijdrage Kunst Verbinding kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert. Bij een positief advies kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en over de periode waarover deze verstrekt wordt.

  Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen onderling tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

 • Checklist

  Om je aanvraag te kunnen behandelen, heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

  Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens instelling (max. 2 pagina)
  Met een beknopte omschrijving van de activiteiten van de instelling, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik.

  Plan (max. 25 pagina’s)
  Met een overzicht van te organiseren activiteiten, inhoudelijke motivering, planning, omschrijving cultureel ondernemerschap, inhoudelijk verantwoordelijken voor het project en eventueel betrokken kunstenaars, samenwerkingspartners en website.

  Beschrijf de wijze waarop het programma wordt gepresenteerd, inclusief een communicatieplan met een toelichting op de manier waarop je voor beeldende kunst nieuw  publiek bereikt. Vermeld ook het verwachte aantal deelnemers of bezoekers, omschrijf de doelgroepen, de keuze voor deze doelgroepen en hoe de activiteiten op deze groepen aansluiten.

  Toepassing codes
  Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Toepassing van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt. Beschrijf beknopt de visie op de codes en hoe deze in de organisatie zijn ingebed.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen. Indien van toepassing inclusief een reëel honorarium voor de kunstenaar. Dit wordt door de aanvrager betaald, naast de productiekosten en de onkosten (transportkosten, verblijfskosten, et cetera), waarbij de richtlijn voor honoraria gevolgd moet worden. Bij onduidelijkheden over een begrotingspost kan het Mondriaan Fonds achterliggende stukken (offertes) opvragen.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf.

  Indien bij de aanvraag een kunstenaar betrokken is:

  Toelichting (max. 1 pagina per kunstenaar)
  Wanneer een kunstenaar meedoet: een toelichting op het werk en de beroepspraktijk van de kunstenaar(s). Beschrijf de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk en de beroepspraktijk. Noem eventuele samenwerkingsverbanden. We vragen je alle documenten samen te voegen in een pdf.

  CV (max. 1 pagina per kunstenaar)
  Per kunstenaar een cv met de belangrijkste gegevens over de beroepspraktijk, vooral uit de laatste 2 tot 4 jaar, zoals tentoonstellingen (aangeven: solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, met jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, adviesfuncties. Voeg alle cv’s samen in een pdf.

  Uittreksel Basisregistratie Personen
  Heeft een betrokken kunstenaar niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

  Wanneer bij de aanvraag een kunstenaar betrokken is die nieuw werk maakt:

  (Visueel) documentatiemateriaal
  Maak een pdf met werk uit de afgelopen 2 tot 4 jaar. Per kunstenaar in hooguit 20 digitale afbeeldingen (maximale grootte in totaal 100 MB). Klik hier voor de technische specificaties.

  Stuur ook een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het visueel documentatiemateriaal met daarin een omschrijving/bijschrift per meegestuurde afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

  Indien gewenst:

  Aanvullend beeldmateriaal
  Je kunt de aanvraag aanvullen met extra (visueel) documentatiemateriaal. De documentatie kan bestaan uit in één pdf-bestand met een maximale grootte van 12 MB.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvrager om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload bij de aanvraag dan een recent bankafschrift met daarop duidelijk de naam en IBAN.

  Toezeggingen van partijen waarmee je samenwerkt
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle brieven samen in een pdf.

 • Vragen?

  Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je altijd contact opnemen met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

  Talitha van Ooyen (020-5231513) Sandra Nicolai (020-5231551) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Kunst Verbinding.

 • Interviews en voorbeelden

  Kijk hier voor interviews en voorbeelden van toegekende aanvragen.

laatste wijziging: 25.06.2021