Publicatie

aanvraag gesloten

Voor wie en wat?

De bijdrage Publicatie is bestemd voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland. De bijdrage kan aangevraagd worden voor een publicatie die de drager van het werk zelf is en in oplage wordt uitgebracht. Ook kan worden aangevraagd voor een oeuvre-publicatie als reflectie van een kunstenaar op zijn werk, een eerste publicatie voor startend talent waardoor de zichtbaarheid van zijn werk (inter)nationaal wordt vergroot, of een eenmalige, niet-monografische opiniërende uitgave als reflectie op de kunstenaarspraktijk die bijdraagt aan de gedachtevorming over hedendaagse beeldende kunst. Vernieuwing is een belangrijk kenmerk van de kunstpraktijk en daarmee ook van publicaties. Daarom draagt het Mondriaan Fonds ook bij aan publicaties, die op innovatieve wijze printing on demand, e-publishing of apps toepassen. Ook relevante technologische innovaties met betrekking tot digitale media in relatie tot een kunst(enaars)boek worden binnen de bijdrage Publicatie ondersteund.

Doel is het bevorderen van de kennis over en verspreiding van Nederlandse hedendaagse beeldende kunst onder een (inter)nationaal publiek, waardoor de talentontwikkeling van kunstenaars wordt gestimuleerd. Dit gebeurt in de vorm van bijdragen voor het realiseren van publicaties van werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland, die door inhoud en/of vorm bijdragen aan de discussie over of aan het inzicht in de hedendaagse beeldende kunsten.

De hoogte van een bijdrage Publicatie wordt per aanvraag vastgesteld. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 35% van de productiekosten. Als er sprake is van een innovatieve toepassing van printing on demand, e-publishing of apps, of van een andere technologische innovatie met betrekking tot de publicatie, dan bedraagt de maximale bijdrage 50%.

 • Voorwaarden

  Voor een bijdrage Publicatie geldt behalve de algemene voorwaarden:

  • Een bijdrage Publicatie kan worden verstrekt aan beeldend kunstenaars en uitgevers, zij kunnen deze gezamenlijk of individueel aanvragen.
  • De publicatie dient betrekking te hebben op een of meerdere kunstenaars die artistiek inhoudelijk actief is (zijn) in de beeldend kunst en in die hoedanigheid geïntegreerd in de professionele beeldende kunstpraktijk in Nederland.
  • De kunstenaar op wie de publicatie betrekking heeft, moet minstens 4 jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar of minstens 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar met een beeldende kunst curriculum hebben gevolgd en vervolgens minimaal een jaar als beeldend kunstenaar werkzaam zijn.
  • Als bij een aanvraag een uitgever is betrokken, dan is een passend honorarium voor de kunstenaar(s) verplicht en kan als productiekosten in de begroting worden opgenomen. Het honorarium kan tot de productiekosten gerekend worden, maar moet door de uitgever worden betaald. De uitgever dient hierbij de richtlijn voor honoraria te volgen.
  • In het geval dat de publicatie niet in eigen beheer wordt uitgegeven, moet de aanvraag voorzien zijn van een toezegging van een uitgever.
  • Als de uitgever aanvraagt moet de aanvraag voorzien zijn van een toezegging van de kunstenaar.
  • Als de publicatie in eigen beheer wordt uitgegeven, kan de bijdrage een parttime tegemoetkoming in de kosten voor tijdsinvestering voor de kunstenaar omvatten. Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.
  • Een bijdrage Publicatie kan niet worden aangevraagd voor publicaties over een historisch onderwerp en/of een historische ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor een kunstenaarsboek. Een kunstenaarsboek wordt beschouwd als autonoom kunstwerk. Hiervoor kan een Kunstenaar Project worden aangevraagd.
  • De bijdrage voor innovatieve toepassingen kan niet worden aangevraagd voor toepassingen die betrekking hebben op druktechnieken, boekbinden en/of het gebruik van alternatieve papiersoorten. Hiervoor kunt u wel de bijdrage van 35% van de productiekosten aanvragen.
 • Beoordeling

  Alle aanvragen die voldoen aan de formele voorwaarden en voorzien van de gevraagde bijlagen zijn ingediend, worden voorgelegd aan een commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Publicatie. Kijk hier als u wilt weten wat er met uw aanvraag gebeurt. De adviescommissie beoordeelt eerst of het artistiek functioneren van de kunstenaar van belang is of, bij een beginnend kunstenaar, naar verwachting van belang zal worden voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland op basis van:

  • visueel documentatiemateriaal;
  • inhoudelijke toelichting op het werk en de beroepspraktijk;
  • cv van de desbetreffende kunstenaar.

  Indien de commissie hier positief over oordeelt, beoordeelt zij het belang van de publicatie op basis van:

  • motivering voor de publicatie;
  • omschrijving van de opzet van de publicatie en een schetsontwerp, zo mogelijk in de vorm van dummy of een aantal voorbeeld katernen;
  • gegevens over het formaat, oplage, namen grafisch ontwerper en eventuele schrijver(s), de verkoopprijs;
  • presentatieplan met een distributieplan en een promotieplan waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden;
  • dekkende begroting, zo mogelijk met offertes;
  • indien van toepassing, een uitleg hoe de richtlijn honoraria wordt gevolgd.
  • indien van toepassing een toelichting op het technisch innovatieve karakter van de publicatie.

  Het Mondriaan Fonds hecht veel belang aan de manier waarop een publicatie onder de aandacht van een passend publiek wordt gebracht. Een realistisch en ambitieus distributie- en promotieplan is dan ook belangrijk.

  De adviescommissie beoordeelt of de publicatie een betekenisvolle bijdrage aan de beeldende kunst in Nederland levert.

  Artistiek functioneren
  Bij het beoordelen van het artistiek functioneren van de kunstenaar hanteert de adviescommissie de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • De artistieke kwaliteit van de kunstenaar. De vraag of het oeuvre dat de kunstenaar tot het moment van de aanvraag heeft opgebouwd voor de hedendaagse beeldende kunst van belang is of zal worden. Belangrijk daarbij is de samenhang tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk. Daarbij kan onder andere worden gekeken naar de inhoudelijke betekenis van het concept, de verbeeldingskracht van de kunstenaar en de beheersing van de gekozen middelen. Verder wordt bekeken hoe werk en opvattingen zich verhouden tot de historische en actuele context.
  • De kwaliteit van het cultureel ondernemerschap; de onderzoekende en of vernieuwende houding van de kunstenaar en de manier waarop de kunstenaar naar buiten treedt en op een inspirerende wijze een passend publiek voor zijn werk probeert te vinden en aan zich weet te binden.

  Plannen en zichtbaarheid
  Indien de commissie positief oordeelt over het artistiek functioneren van de kunstenaar beoordeelt zij het plan aan de hand van de volgende criteria in onderlinge samenhang:

  • Het belang van het voorgelegde plan voor de publicatie.
  • Het verwachte effect van de publicatie.
  • De verwachting die de aanvraag, betrokken kunstenaar en/of uitgever geven dat het eindresultaat succesrijk en van een bijzondere kwaliteit zal zijn en op een voor de publicatie optimaal geschikte wijze gedistribueerd zal worden.
  • Het belang van het presentatieplan (promotieplan en distributieplan), met name de wijze waarop beoogd wordt op een inspirerende wijze een passend publiek te bereiken en te binden.
  • Indien van toepassing beoordeelt de adviescommissie het belang van de publicatie ten opzichte van eerder verschenen publicaties over het werk van de aanvrager.
  • Indien van toepassing beoordeelt de adviescommissie of de aanvraag een technisch innovatieve publicatie betreft.

  Eindoordeel
  Een bijdrage Publicatie kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert over het artistiek functioneren van de kunstenaar, het plan en motivering voor de publicatie en het distributieplan en indien van toepassing of er sprake is van een technische innovatie.

  De adviescommissie wordt door het bestuur van het Mondriaan Fonds verzocht om de positief beoordeelde aanvragen om budgettaire redenen in volgorde van prioriteit te rangschikken en de aanvragen tegen elkaar af te wegen. In deze afweging kan een evenwichtige verdeling tussen de verschillende soorten publicaties een rol spelen.

 • Aanvragen

  Een bijdrage Publicatie kan worden aangevraagd via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Hiervoor heeft u een account nodig. In het systeem kunt u een online aanvraagformulier invullen en versturen met in de onderstaande checklist gevraagde bijlagen. Klik hier voor de FAQ over online aanvragen.

  De bijdrage kan tweemaal per jaar worden aangevraagd. De deadline voor  het indienen van een aanvraag in 2021  is op 8 maart en 6 september. Aanvragen moeten op de dag van de deadline voor 17.00 uur ingediend worden.

  Aanvragers moeten rekening houden met een behandeltermijn van drie maanden na de deadline van de aanvraagronde. De bijdragen van het Mondriaan Fonds kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarom moet de aanvraag ruim voor de gewenste ingangsdatum ingediend worden.

 • Contact

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bonnie Dumanaw (020-5231600) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze toelichting is gebaseerd op de Deelregeling Publicaties.

 • Checklist

  Bij het online aanvraagformulier moet u onderstaande bijlagen als pdf uploaden. U wordt aangeraden deze onderdelen te schrijven en te verzamelen vóór het invullen van het formulier. Daarnaast moeten in het formulier verschillende vragen worden beantwoord, waaronder vragen die dienen voor effectmeting.

  Recent en actueel (maximaal een jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel
  Dit is ook van toepassing op kunstenaars als u een zakelijk rekeningnummer gebruikt. Dan verzoeken wij u een recent uittreksel Kamer van Koophandel te uploaden om vast te stellen dat het rekeningnummer verbonden is aan een eenmanszaak.

  Feitelijke gegevens uitgeverij
  Met een beknopte omschrijving van de activiteiten van de uitgeverij. Omschrijf op welke doelgroep(en) de uitgeverij zich richt, hoeveel publicaties deze totaal uitgeeft per jaar en waar en hoe de publicaties in het algemeen worden gedistribueerd. Noem ook hoeveel uitgaven op het gebied van hedendaagse beeldende kunst worden gedaan en geef een overzicht van de belangrijkste beeldende kunst publicaties van de afgelopen 2 tot 4 jaar.
  Dit is ook van toepassing als een kunstenaar de aanvraag indient en bij de publicatie samenwerkt met een uitgever.

  Toelichting werk kunstenaar
  Beschrijf de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk en de beroepspraktijk. Noem eventuele samenwerkingsverbanden en beschrijf het aandeel van de kunstenaar daarin.

  CV kunstenaar
  Met de belangrijkste gegevens over de beroepspraktijk van de kunstenaar, vooral uit de laatste twee tot vier jaar, zoals tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, met jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, adviesfuncties.

  Werkplan
  Met een omschrijving en een inhoudelijke motivering voor de publicatie. Benoem wat de publicatie bijzonder maakt en deze onderscheidt van (eventuele) eerdere publicaties over het werk van de kunstenaar. Beschrijf indien van toepassing de meerwaarde van een samenwerking.

  Schetsontwerp
  In de vorm van dummy of een aantal voorbeeldkaternen in pdf.

  Technische specificaties

  Met de gegevens over het formaat, oplage, namen grafisch ontwerpers en eventuele schrijver(s) en de verkoopprijs.

  Presentatieplan (distributieplan en promotieplan)
  Met een toelichting van de manier waarop de publicatie wordt gedistribueerd, inclusief een omschrijving hoe op inspirerende wijze een passend publiek zal worden bereikt en aan de publicatie zal worden verbonden. Vind hier voorbeelden van presentatieplannen die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

  Visueel documentatiemateriaal
  Met werk van de kunstenaar uit de afgelopen 2 tot 4 jaar in hooguit 20 digitale afbeeldingen in een pdf met een maximale grootte van 100 MB. Daarnaast kunt u geluids- of video/filmfragmenten uploaden. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Voeg bij het documentatiemateriaal een pdf met per afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment een omschrijving, bijvoorbeeld: 01, titel, 2010, loop 2 min.

  Gespecifeerde begroting met dekkingsplan
  Klik hier voor de toelichting op de begroting voor uitgevers en hier voor de toelichting op de begroting voor kunstenaars. Als bij de financiering van het plan derden betrokken zijn, vragen wij u de totale begroting en dekkingsplan in te dienen en niet slechts het deel waarvoor een bijdrage bij het Mondriaan Fonds wordt aangevraagd.
  Als bij een aanvraag een uitgever is betrokken, dan is een passend honorarium voor de kunstenaar(s) verplicht en kan als productiekosten in de begroting worden opgenomen. Het honorarium kan tot de productiekosten gerekend worden, maar moet door de uitgever worden betaald. De uitgever dient hierbij de richtlijn voor honoraria te volgen.

  Bevestigingsbrieven bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf-bestand.

  Offertes van cruciale posten in de begroting
  Offertes van kosten boven de €1000 zijn verplicht. Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand.

  Toestemmingsverklaring van de betrokken uitgever of kunstenaar voor het indienen van de aanvraag.

  Indien van toepassing:

  Recent bankafschrift
  Als u niet eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds indiende of wanneer u in het aanvraagformulier aangeeft dat uw rekeningnummer sinds de vorige aanvraag gewijzigd is, vragen we u een recent bankafschrift te uploaden.

  Omschrijving technische innovatie
  Als de aanvraag een innovatieve toepassing van apps, printing on demand of e-publishing betreft, omschrijf dan het innovatieve karakter van deze toepassing. Hieronder vallen ook technologische innovaties met betrekking tot digitale media in relatie tot de publicatie waarvoor u aanvraagt.

  Uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens
  Als de kunstenaar niet de Nederlandse nationaliteit bezit, moet een recent uittreksel van het bevolkingsregister worden geüpload. Het document mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

  Diploma/uitschrijving
  Als de kunstenaar korter dan 3 jaar professioneel werkzaam is, een kopie van de diploma’s van kunstopleiding(en) of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is.

laatste wijziging: 12.01.2021