Kunst Erfgoed Presentatie

Het Mondriaan Fonds maakt mogelijk
Heb je een plan voor een bijzonder project? Het mag onderdeel zijn van een (tentoonstellings)programma, maar dan moet het een reguliere invulling wel overstijgen. Bijvoorbeeld een tentoonstelling, evenement of een festival? Misschien biedt de bijdrage Kunst Erfgoed Presentatie uitkomst.

Bekijk hier de mogelijkheden:

Kunst Erfgoed Presentatie
Beeldende kunstinstellingen, musea en andere erfgoedinstellingen kunnen via deze regeling aanvragen voor een bijdrage aan bijzondere presentaties op het gebied van beeldende kunst en/of erfgoed.

Met de regeling Kunst Erfgoed Presentatie wil het Mondriaan Fonds bijzondere kunst- en erfgoedpresentaties stimuleren die zich onderscheiden van het vaste programma en op inspirerende wijze een brug slaan naar het publiek. Zo stimuleren we een veelzijdig aanbod dat recht doet aan de diversiteit in onze samenleving en de betrokkenheid versterkt tussen kunst, erfgoed en publiek.

Voor wie
Beeldende kunstinstellingen, musea, kunstpodia, festivals en erfgoedinstellingen, eventueel in samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld met een wetenschappelijk profiel.

Waarvoor
Bijzondere beeldende kunst- en erfgoedprojecten van nationaal belang of met een belangrijke regionale uitstraling. Denk aan presentaties van werk in een bijzondere samenhang of nieuw te produceren werk; het ontwikkelen van nieuwe manieren van presenteren, bijzondere samenwerkingsprojecten en erfgoedmanifestaties.

Hoeveel
De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld en is maximaal 40% van de variabele projectkosten. De minimale begroting van het project moet hoger zijn dan € 25.000 en mag geen vaste lasten bevatten. De gemiddelde bijdrage per project lag in 2020 rond de € 45.000. Bijdrages van € 75.000 of meer zijn zeer uitzonderlijk. Neem contact op met het Mondriaan Fonds wanneer je een bijdrage van een dergelijke omvang wil aanvragen.

 • Hoe en wanneer aanvragen?

  Aanvragen kan op elk moment van het jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

 • Voorwaarden bij deze regeling

  – Deze bijdrage is bestemd voor publiekstoegankelijke culturele instellingen die presentaties van hedendaagse beeldende kunst en/of erfgoed organiseren in Nederland, waaronder ook Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten wordt verstaan.
  – Aan activiteiten die al gefinancierd worden of zullen worden vanuit een andere regeling van het Mondriaan Fonds dan wel op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid of een andere voorziening gefinancierd uit publieke middelen, kan niet worden bijgedragen.
  – De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld en is maximaal 40% van de variabele projectkosten. De minimale begroting van het project moet hoger zijn dan € 25.000 en mag geen vaste lasten bevatten.
  – Publicaties, documentaires, symposia of conferenties kunnen via deze regeling gefinancierd worden als deze onderdeel uitmaken van een groter presentatieproject.
  – Indien een kunstenaar bij de plannen is betrokken is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht en moet dit in de begroting worden opgenomen. Het honorarium wordt door de aanvrager betaald volgens de richtlijn voor honoraria. Beeldende kunstinstellingen kunnen voor een vergoeding aan de kunstenaar een aanvraag indienen bij de tijdelijke compensatieregeling Kunstenaarshonorarium.
  – Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

  Lees alle voorwaarden van deze regeling.

  Lees ook de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds.

 • Beoordeling

  De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunst Erfgoed Presentatie. Kijk hier als je wil weten wat er met je aanvraag gebeurt.

  De commissie beoordeelt de aanvraag op basis van:
  – Projectplan met een inhoudelijke motivering, inclusief toelichting op het nationale belang en de regionale uitstraling van de presentatie en een communicatieplan waarin je toelicht hoe een passend publiek wordt bereikt;
  – Begroting met offertes en dekkingsplan;
  – Als een kunstenaar is betrokken bij de aanvraag: een uitleg hoe de richtlijn honoraria wordt gevolgd;
  – Indien van toepassing: toezeggingen van deelnemende partijen.

  De adviescommissie weegt onderstaande criteria:
  – Of de presentatie op overtuigende wijze betekenisvol is;
  – Hoe de instelling op aansprekende wijze publiek bereikt en aan zich bindt;
  – De verbindingen die de instelling aangaat met andere partijen om een betekenisvol project tot stand te brengen;
  – De landelijke en regionale relevantie van de presentatie;
  – Of de kwaliteit en reputatie van de aanvrager en bij de plannen betrokken instelling(en) van belang is voor de hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint-Eustasius of Saba.
  – De artistieke en culturele context: de commissie beoordeelt het uitzonderlijke karakter van de presentatie ook door te wegen hoe de presentatie zich verhoudt tot ontwikkelingen binnen het veld, het vakgebied, hoe deze relevant is voor de eigen locatie (regionaal of lokaal) of (inter)nationaal en een ruimer maatschappelijk kader, met oog voor de publieke relevantie.

  Wanneer 2 of meer partijen een bijdrage aanvragen, telt dit in principe positief mee in de beoordeling. Daarbij wordt beoordeeld of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft. Een bijdrage Kunst Erfgoed Presentatie kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert. Bij een positief advies kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en over de periode waarover deze verstrekt wordt.

  Omdat het budget beperkt is, kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar helaas toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

 • Checklist

  Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven

  Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens instelling(en) (max. 4 pagina’s)
  Met een beknopte omschrijving van de activiteiten van de instelling, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik.

  Plan (max. 20 pagina’s)
  Met een overzicht van te organiseren activiteiten, inhoudelijke motivering, planning, omschrijving cultureel ondernemerschap, inhoudelijk verantwoordelijken voor het project en eventueel betrokken kunstenaars, samenwerkingspartners en website. Omschrijf hoe het project zich in opzet en uitvoering onderscheidt van de gangbare (tentoonstellings)praktijk van alle deelnemende instelling(en) en hoe het project het lokale belang overstijgt. Denk hierbij aan het ontwikkelen van bijzondere gezichtspunten, werkwijzen of samenwerkingsverbanden. Geef aan op welke wijze het project de relatie tussen cultureel erfgoed en/of beeldende kunst en het publiek versterkt.

  Presentatieplan (max. 15 pagina’s)
  Beschrijf de wijze waarop het programma wordt gepresenteerd, inclusief een communicatieplan met een toelichting op de manier waarop een passend publiek wordt bereikt en aan het project wordt verbonden. Vermeld ook het verwachte aantal deelnemers of bezoekers, omschrijf de doelgroepen, de keuze voor deze doelgroepen en hoe de activiteiten op deze groepen aansluiten.

  Toepassing codes
  Van instellingen verwachten we dat ze de Fair Practice Code onderschrijven (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), evenals de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Toepassing van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt. Beschrijf beknopt de visie op de codes en hoe deze in de organisatie zijn ingebed.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen. Indien van toepassing inclusief een reëel honorarium voor de kunstenaar dat door de aanvrager betaald wordt naast de productiekosten en de onkosten (transportkosten, verblijfskosten, et cetera), waarbij de richtlijn voor honoraria gevolgd dient te worden. Bij onduidelijkheden over een begrotingspost kan het Mondriaan Fonds achterliggende stukken (offertes) opvragen.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van derden
  Voeg alle brieven samen in een pdf.

  Indien bij de aanvraag een kunstenaar betrokken is met nieuw of bestaand werk:

  Toelichting (max. 1 pagina)
  Op het werk en de beroepspraktijk van de kunstenaar. Beschrijf de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in het werk en de beroepspraktijk. Noem eventuele samenwerkingsverbanden. We vragen je alle documenten samen te voegen in een pdf.

  CV (max. 2 pagina’s)
  Per kunstenaar een beknopt cv met de belangrijkste gegevens over de beroepspraktijk, vooral uit de laatste 2 tot 4 jaar, zoals tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, met jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, adviesfuncties. Voeg alle cv’s samen in een pdf.

  (Visueel) documentatiemateriaal
  Met werk uit de afgelopen 2 tot 4 jaar. Per kunstenaar in hooguit 20 digitale afbeeldingen in een pdf met een maximale grootte van 100 MB. Klik hier voor de technische specificaties.

  Stuur ook een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het visueel documentatiemateriaal met daarin een omschrijving/bijschrift per meegestuurde afbeelding en/of geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

  Indien van toepassing:

  Bankgegevens
  We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvragende instelling om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan een recent bankafschrift bij de aanvraag met daarop duidelijk de naam en IBAN.

  Toezeggingen van uitgenodigde of deelnemende partijen
  Met toestemming voor het indienen van de aanvraag. Voeg alle brieven samen in een pdf.

   

 • Vragen?

  Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je altijd contact opnemen met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

  Rianne Savenije (020-5231564), Sjoerd Staal (020-5231545), Talitha van Ooyen (020-5231513), Marijn Veenhuijzen (020-5231672), Sandra Nicolai (020-5231551) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Kunst Erfgoed Presentatie.

 • Interviews en voorbeelden

  Kijk hier voor interviews en voorbeelden van toegekende aanvragen.

laatste wijziging: 20.09.2021