Kunst Presentatie Internationaal

Deze uitleg is bedoeld voor kunstenaars uit Nederland die een Kunst Presentatie Internationaal willen aanvragen. Buitenlandse platforms kunnen de Engelse uitleg raadplegen.

Het Mondriaan Fonds maakt mogelijk
Ga je als kunstenaar uit Nederland je werk in het buitenland presenteren? Of wil je als internationaal erkende kunstinstelling buiten Nederland hedendaagse kunst uit Nederland laten zien, mogelijk in combinatie met nieuw te maken werk? Misschien kom je in aanmerking voor een bijdrage Kunst Presentatie Internationaal.

Bekijk hier de mogelijkheden:

Kunst Presentatie Internationaal
Kunstenaars uit Nederland die hun werk in het buitenland willen presenteren of buitenlandse instellingen die actueel werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland willen tonen, kunnen een bijdrage krijgen in de kosten voor het internationaal tonen van werk.

Met Kunst Presentatie Internationaal stimuleert het Mondriaan Fonds het vergroten van de internationale bekendheid en waardering van hedendaagse beeldende kunst uit Nederland.

Voor wie
-Kunstenaars die artistiek actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland;
-Internationaal erkende kunstinstellingen buiten Nederland.

Waarvoor
-Kosten die de zichtbaarheid van het werk vergroten en niet in de reguliere begroting van een presentatie zijn opgenomen. Zoals een eventuele gastconservator, reis- en verblijfkosten van betrokken kunstenaar(s) en/of gastcurator, transport- en daarbij behorende verzekeringskosten, productiekosten en vertaalkosten.
-Kosten voor de productie van nieuw werk.

Reizen
Het Mondriaan Fonds adviseert je op een veilige en verantwoorde manier te reizen. Wij raden je af op reis te gaan wanneer het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies (kleurcode oranje/rood) geeft voor het betreffende land. Het Mondriaan Fonds is niet aansprakelijk en kan niet bijdragen aan meerkosten die mogelijk kunnen volgen uit Covid 19-gerelateerde omstandigheden (denk aan langer verblijf of ziektekosten). Als je werkplan door omstandigheden wijzigt, geef dit dan zo snel mogelijk door aan je contactpersoon bij het Mondriaan Fonds.

Hoeveel

 • Reiskosten (retour) voor de betrokken kunstenaar(s) en/of gastcurator voor één productiereis en één reis om aanwezig te zijn bij de opening van de presentatie;
 • Maximaal € 1000 verblijfkosten per persoon voor de betrokken kunstenaar(s) en gastcurator(en) uit Nederland;
 • Kosten voor transport en verzekering tijdens transport van het werk dat getoond gaat worden;
 • Maximaal 50% van de productiekosten van nieuw (site-specific) werk dat in opdracht van de buitenlandse kunstinstelling wordt gemaakt;
 • Maximaal 25% van de kosten voor de publicatie die aan de presentatie gekoppeld is;
 • Maximaal 50% van de vertaalkosten voor ondertiteling van een film.
 • Voorwaarden bij deze regeling

  Voor kunstenaars:

  • Wanneer je moet betalen voor deelname aan een presentatie, kun je voor die kosten geen bijdrage aanvragen.
  • Je werkt 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; óf je hebt minstens 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar. Óf je werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
  • Bij wijze van uitzondering kan een buitenlands kunstinstelling een bijdrage aanvragen om werk te tonen van masterstudenten aan een beeldende kunstopleiding of deelnemers aan post-academische instellingen.

  Voor kunstinstellingen:

  • Je bent een internationaal erkende kunstinstelling buiten Nederland die het tonen van hedendaagse kunst als belangrijkste doel heeft, dus niet primair gericht is op verkoop;
  • Je neemt een reëel honorarium voor de kunstenaar en/of gastcurator op in je begroting. Deze post valt onder productiekosten, maar moet door jou als opdrachtgever aan de kunstenaar en/of gastcurator worden betaald;
  • Bij wijze van uitzondering kun je ook een bijdrage aanvragen om werk te tonen van masterstudenten aan een Nederlandse beeldende kunstopleiding of deelnemers aan in Nederland gevestigde post-academische instellingen.
  • Betrek je als buitenlandse instelling een gastcurator uit Nederland bij het project, dan is deze ten minste 2 jaar professioneel actief als curator op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst (aantonen met cv).

  Lees alle voorwaarden van deze regeling.

  Lees ook de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds.

 • Hoe en wanneer aanvragen

  Aanvragen kan op elk moment van het jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

 • Beoordeling

  De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de leden van de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunst Presentatie Internationaal. Kijk hier als je wil weten wat er met je aanvraag gebeurt.

  De commissie beoordeelt je aanvraag op basis van:

  • informatie over de kunstinstelling;
  • plan met een inhoudelijke motivering en een communicatieplan waarin je toelicht hoe een passend publiek wordt bereikt;
  • cv van de kunstenaar(s) en eventueel curator;
  • toelichting op het werk van de kunstenaar;
  • visueel documentatiemateriaal van werk van de kunstenaar;
  • begroting met offertes.

  De adviescommissie weegt onderstaande criteria:

  • het belang en de internationale reputatie van de presenterende instelling, aan de hand van de kwaliteit van de programmering en het publieksbereik (kwalitatief en kwantitatief);
  • de kwaliteit van het door de kunstenaar opgebouwde oeuvre en de ontwikkeling daarvan;
  • het plan en de kwaliteit van het cultureel ondernemerschap;
  • het gecombineerde belang van zowel de presentatie, het werk van de kunstenaar, het podium waar het werk getoond wordt en het moment waarop dit gebeurt;
  • de kwaliteit van het plan gericht op publieksbereik;
  • de mate waarin het voorstel bijdraagt aan de internationale zichtbaarheid en bekendheid van hedendaagse beeldende kunst uit Nederland.

  Een bijdrage Kunst Presentatie Internationaal kan alleen worden toegekend als de adviescommissie positief adviseert. Bij een positief advies kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de bijdrage en de periode waarover deze verstrekt wordt.

  Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen tegen elkaar af te wegen en aan te geven welke de meeste prioriteit krijgen. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een positief beoordeelde aanvraag toch geen of een lagere bijdrage krijgt.

 • Interviews en voorbeelden

  Kijk hier voor interviews en voorbeelden van toegekende aanvragen.

 • Vragen?

  Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je altijd contact opnemen met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

  Bonnie Dumanaw (020-5231600) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Kunst Presentatie Internationaal.

 • Checklist

  Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven

  Onderstaande bijlagen gelden voor aanvragen van beeldend kunstenaars uit Nederland.

  Wanneer je namens een buitenlandse instelling aanvraagt, bekijk dan de Engelstalige uitleg. 

  If you are applying on behalf of an international visual arts platform, click here for English explanation.

  Feitelijke gegevens buitenlandse instelling (max. 5 pagina’s)
  Omschrijf de doelstelling van de instelling waar je gaat exposeren, de activiteiten van deze instelling van de afgelopen 2 tot 4 jaar, doelgroepen, samenwerkingen, publieksbereik, internationale contacten en persaandacht.

  Plan (max. 5 pagina’s)
  -Beschrijf het inhoudelijk concept van de presentatie, de tentoonstellingsperiode, titel van de tentoonstelling, het beoogde aantal bezoekers, de beoogde mediabelangstelling en de wijze waarop je een passend publiek bereikt. Motiveer de selectie van jou als kunstenaar en eventueel andere betrokken kunstenaars, evenals het werk dat wordt gepresenteerd;
  -Als er sprake is van een opdracht voor nieuw te maken werk, motiveer dan deze opdracht en indien relevant: voeg een opsomming van de andere betrokken kunstenaars toe.
  -Voeg een compact cv of professioneel profiel van de (gast)curator van het project toe;
  -Als het project een samenwerking betreft, lever dan ook de gegevens aan van de partner-instelling. Beschrijf ook de meerwaarde van de samenwerking;
  -Als de aanvraag ook een publicatie omvat, motiveer dan het belang van de publicatie. Vermeld hierbij ook titel, auteurs, onderwerp(en) en inhoud, aantal exemplaren, uitgever, distributie en kosten.

  CV (max. 3 pagina’s)
  Met de belangrijkste gegevens over je beroepspraktijk, vooral uit de laatste 2 tot 4 jaar, zoals tentoonstellingen (aangeven solo- of groeps-), manifestaties, opdrachten, prijzen, publicaties, met jaartallen. Noem ook eventuele nevenactiviteiten, zoals docentschappen, adviesfuncties.

  Verklaring van instemming
  Een door de buitenlandse instelling ondertekende verklaring van instemming met de aanvraag, of een officiële uitnodiging van de instelling met (indien van toepassing) een bevestiging voor de opdracht van het nieuw te maken werk.

  Gespecificeerde begroting met een dekkingsplan
  Dien je begroting in euro’s in. Wanneer je nieuw werk in opdracht van de instelling maakt waar je het gaat presenteren, behoor je een reëel honorarium van de instelling te ontvangen. Dit honorarium valt onder de productiekosten, maar moet door de opdrachtgever aan jou worden betaald.

  Offertes
  Offertes of specificaties van kosten boven de € 1.000 zijn verplicht. Voeg alle offertes samen in een pdf-bestand.

  Toelichting op werk (max. 1 pagina)
  Licht je werk en de ontwikkeling van je beroepspraktijk toe. Beschrijf de inhoudelijke en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen in je werk en beroepspraktijk. Noem bijvoorbeeld ook eventuele samenwerkingsverbanden.

  (Visueel) documentatiemateriaal
  Bij een aanvraag voor de presentatie van bestaand werk: stuur een selectie van enkele afbeeldingen in een pdf met een maximale grootte van 12 MB.

  Bij de productie van nieuw werk: stuur ons visuele documentatie met de nadruk op werk uit de afgelopen 2 tot 4 jaar. Maximaal 20 digitale afbeeldingen in een pdf met een maximale grootte van 100 MB. Daarnaast kun je geluids- of video/filmfragmenten opsturen. De totale grootte en duur van de toegestuurde documentatie (visuele presentatie én aparte fragmenten) is maximaal 300 MB en maximaal 15 minuten. Klik hier voor de technische specificaties.

  Documentatielijst
  Stuur in beide gevallen een documentatielijst mee (in pdf) die correspondeert met het visueel documentatiemateriaal met daarin een omschrijving of bijschrift per meegestuurde afbeelding, geluids- of video/filmfragment. Bijvoorbeeld: 01, titel, 2020, loop 2 min.

  Indien van toepassing:

  Uittreksel Basisregistratie Personen
  Heb je niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) van het bevolkingsregister mee.

  Bankgegevens en/of uittreksel Kamer van Koophandel
  We hebben je bankrekening nodig om het bedrag over te kunnen maken als je aanvraag wordt toegekend. Heb je al eerder een aanvraag bij het Mondriaan Fonds gedaan? Dan hoef je niets te doen.
  Is jouw rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan een recent bankafschrift bij jouw aanvraag met daarop duidelijk je naam en IBAN.
  Heb je een zakelijk rekeningnummer van je eenmanszaak? Upload dan ook een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), zodat we kunnen vaststellen dat het rekeningnummer verbonden is aan de eenmanszaak.

  Diploma/uitschrijving
  Ben je korter dan 3 jaar professioneel werkzaam? Dan hebben we een kopie van de diploma’s van gevolgde kunstopleiding(en) nodig of een verklaring van de academie wanneer de studie voortijdig beëindigd is. Als je geen kunstopleiding hebt gevolgd, kun je een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) meesturen om te checken dat je staat ingeschreven als beeldend kunstenaar.

laatste wijziging: 05.10.2021