Kunst Erfgoed Presentatie

Heb je een plan voor een bijzonder project? Denk aan een tentoonstelling, evenement of een festival. Misschien biedt de bijdrage Kunst Erfgoed Presentatie uitkomst. Voor deze regeling mag het project onderdeel zijn van een (tentoonstellings)programma, maar dan moet het een reguliere invulling wel overstijgen.

Foto: Franck Doho

Voor wie

Beeldende kunstinstellingen, musea, kunstpodia, festivals en erfgoedinstellingen, eventueel in samenwerking met andere partijen.

Waarvoor

Bijzondere beeldende kunst- en erfgoedprojecten van nationaal belang of met een belangrijke regionale uitstraling.

Hoeveel

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld en is maximaal 40% van de variabele projectkosten.

Checklist

Check zorgvuldig deze lijst voordat je aan je aanvraag begint.

Wie gingen je voor?

Bekijk toegekende aanvragen van deze regeling.

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Wie komt in aanmerking

Beeldende kunstinstellingen, musea, kunstpodia, festivals en erfgoedinstellingen, eventueel in samenwerking met andere partijen.

Met Kunst Erfgoed Presentatie stimuleert het Mondriaan Fonds bijzondere presentaties van instellingen op het gebied van beeldende kunst en/of cultureel erfgoed, waardoor de relatie met het publiek wordt versterkt, en het aanbod van presentaties als geheel goed aansluit op de samenstelling van de bevolking. Het gaat om bijdragen voor tentoonstellingen, festivals en andere presentatievormen die het gangbare overstijgen en die relevant zijn voor de hedendaagse beeldende kunst en/of cultureel erfgoed in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Waarvoor?

Bijzondere beeldende kunst- en erfgoedprojecten van nationaal belang of met een belangrijke regionale uitstraling  die de reguliere programmering van een organisatie overstijgen. Het plan moet daarnaast voorbeeldstellend, of op een andere manier bijzonder zijn. Denk aan presentaties van werk in een bijzondere samenhang of nieuw te produceren werk; het ontwikkelen van nieuwe manieren van presenteren; bijzondere samenwerkingsprojecten en erfgoedmanifestaties; projecten die een nieuw perspectief op actuele maatschappelijke ontwikkelingen bieden; bijzondere bruiklenen; het bereiken van andere doelgroepen; de inzet van interactieve tools, etc.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld en is maximaal 40% van de variabele projectkosten. De minimale begroting van het project moet hoger zijn dan € 25.000 en mag geen vaste lasten bevatten. De gemiddelde bijdrage per project lag in 2020 rond de € 45.000. Bijdrages van € 75.000 of meer zijn zeer uitzonderlijk. Neem contact op met het Mondriaan Fonds wanneer je een bijdrage van een dergelijke omvang wil aanvragen.

Hoe en wanneer aanvragen

Aanvragen kan op elk moment van het jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. Op de website kun je een account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Echter, door de vele aanvragen bij het fonds kan de behandeltermijn langer duren. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Kunst Erfgoed Presentatie.

Direct aanvragen

Voorwaarden

  • Deze bijdrage is bestemd voor publiekstoegankelijke culturele instellingen die presentaties van hedendaagse beeldende kunst en/of erfgoed organiseren in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk.
  • Een bijdrage Kunst Erfgoed Presentatie kan niet worden aangevraagd voor vaste lasten, het bouwen of stichten van musea of voor reguliere exploitatie. Instellingen voor kunstvakonderwijs en postacademische instellingen kunnen niet aanvragen, evenmin als commerciële instellingen die overwegend op verkoop zijn gericht of sectorinstituten zonder museale functie.
  • Een bijdrage kan niet worden aangevraagd voor tijdschriften, publicaties, documentaires, symposia en conferenties, behalve als het om bijzondere publicaties, documentaires, symposia of conferenties gaat die onlosmakelijk verbonden zijn met het project.
  • Aan activiteiten die al gefinancierd worden of zullen worden vanuit een andere regeling van het Mondriaan Fonds dan wel op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid of een andere voorziening gefinancierd uit publieke middelen, kan niet worden bijgedragen
  • De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld en is maximaal 40% van de variabele projectkosten. De minimale begroting van het project moet hoger zijn dan € 25.000 en mag geen vaste lasten bevatten.
  • Indien een kunstenaar bij de plannen is betrokken is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht en moet dit in de begroting worden opgenomen. Het honorarium wordt door de aanvrager betaald volgens de richtlijn voor kunstenaarshonoraria.* Beeldende kunstinstellingen kunnen voor een vergoeding aan de kunstenaar een aanvraag indienen bij de regeling Kunstenaarshonorarium.
  • Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.

*NB De Richtlijn Kunstenaarshonorarium is in 2023 herijkt en kan geraadpleegd worden op www.kunstenaarshonorarium.bknl.nl De herijkte richtlijn zal gelden vanaf 1 januari 2025.

Beoordeling

De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Kunst Erfgoed Presentatie.

Wanneer 2 of meer partijen een bijdrage aanvragen, telt dit in principe positief mee in de beoordeling. Daarbij wordt beoordeeld of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft. Een bijdrage Kunst Erfgoed Presentatie kan alleen worden toegekend als de commissie positief adviseert. Bij een positief advies kan de adviescommissie een aanbeveling doen over de hoogte van de toe te kennen financiële bijdrage en over de periode waarover deze verstrekt wordt.

Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval de positieve adviezen in volgorde van prioriteit te rangschikken. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een aanvraag positief beoordeeld is, maar dat er toch geen bijdrage toegekend wordt.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Checklist

Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier.

Bekijk hier een voorbeeld van het aanvraagformulier organisatie

Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: zorg dat je documenten voldoen aan de gestelde voorwaarden. Anders kunnen we je aanvraag helaas niet in behandeling nemen. Ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

Checklist afgevinkt? Dan ben je klaar om je aanvraag te starten!

Mijn fonds

Vragen & contact

Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je contact met ons opnemen. Hiernaast vind je de contactpersonen van deze regeling.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay

Lara Riga

Tessa Ver Loren van Themaat

Rebecca Roskam