Erfgoed Innovatie

aanvraag gesloten

Het Mondriaan Fonds maakt mogelijk
Werk je aan nieuwe visies en verhalen over erfgoed, bijvoorbeeld een bijzondere presentatie, herinrichting of thematische samenwerking die maatschappelijk relevant is én een divers publiek bereikt? Misschien biedt de bijdrage Erfgoed Innovatie uitkomst.

Bekijk hier de mogelijkheden:

Erfgoed Innovatie
Musea en andere erfgoedinstellingen die collecties beheren en zichtbaar maken voor publiek kunnen via deze regeling een aanvraag doen voor vernieuwende programmeringen en duurzame thematische samenwerkingen. Ook aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar samenwerking en vernieuwende programmering zijn welkom.

Met de bijdrage Erfgoed Innovatie stimuleert het Mondriaan Fonds erfgoedinstellingen vernieuwende trajecten in te zetten die leiden tot transitie, waaronder onderzoek, nieuwe programmeringen, bijzondere thematische samenwerkingen en herinrichtingen, die recht doen aan actuele visies en verhalen voor een divers publiek.

Voor wie
Musea en collectiebeherende erfgoedinstellingen, inclusief archieven, met een publieks- en presentatiefunctie.

Waarvoor
De bijdrage kan gebruikt worden voor:
• Onderzoek of programma’s gericht op nieuwe presentatievormen en herinrichtingen van erfgoedinstellingen. Denk aan onderzoek naar nieuwe manieren van behoud van hedendaagse kunst of aan het ontwikkelen van verhalen die met de collectie kunnen worden verteld. In het onderzoek of de samenwerking kunnen ook kunstenaars betrokken worden.
• Samenwerkingen die resulteren in een sterkere museale sector. Bijvoorbeeld tussen musea en andere collectiebeherende instellingen, zowel onderling als met andere maatschappelijke partijen op het gebied van onderzoek/wetenschap, publieksbereik of collectiebeleid, zoals collectiemobiliteit. In het onderzoek of de samenwerking kunnen ook kunstenaars betrokken worden.
• Een haalbaarheidsonderzoek (ontwikkelbijdrage) naar een inhoudelijk programma of een thematische samenwerking. Met een haalbaarheidsonderzoek kan je onderzoeken hoe en op welke manier je plan gerealiseerd kan worden, wat de ontwikkelingen in de erfgoedsector zijn, wie in de sector nog meer met deze onderwerpen bezig zijn en welke behoeften er bij de (toekomstige) deelnemers/ bezoekers zijn. En je kunt meer inzicht krijgen in de financiële haalbaarheid van de plannen.

In de periode 2018-2021 zijn er extra middelen voor archeologie, bestemd voor presentaties met grootschalige publieksactiviteiten. Het restaureren van archeologische objecten met publieke relevantie is ook mogelijk.

Hoeveel
De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De bijdrage voor een vernieuwend programma is maximaal 40% van de flexibele kosten. Het programma moet meer dan € 25.000 kosten. Voor een haalbaarheidsonderzoek is de bijdrage maximaal 70% van de kosten, met een maximum bedrag van € 15.000.

 • Hoe en wanneer aanvragen

  Aanvragen voor Erfgoed Innovatie kan 2 maal per jaar via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds. De deadlines in 2021 zijn op: 7 juni en 4 oktober, voor 17.00 uur. Op de website kun je een  account aanvragen, die je nodig hebt om een aanvraag te kunnen indienen. Houd rekening met een behandeltermijn van 3 maanden vanaf het moment dat de aanvraag volledig is ingediend. Een bijdrage kan niet met terugwerkende kracht toegekend.

 • Voorwaarden bij deze regeling

  – Een aanvraag kan worden ingediend door een Nederlandse publiekstoegankelijke instelling die vooral gericht is op het presenteren van beeldende kunst of cultureel erfgoed in Nederland, waaronder ook Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten wordt verstaan.
  – Aan activiteiten die al gefinancierd worden of zullen worden vanuit een andere regeling van het Mondriaan Fonds dan wel op grond van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid of een andere voorziening gefinancierd uit publieke middelen, kan niet worden bijgedragen.
  – Instellingen voor kunstvakonderwijs en sectorinstituten zonder collectie kunnen niet aanvragen.
  – Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

  Lees alle voorwaarden voor deze regelingen.

  Lees ook de algemene voorwaarden van het Mondriaan Fonds.

 • Beoordeling

  De ingezonden aanvraag met bijlagen wordt door medewerkers van het Mondriaan Fonds gecheckt op volledigheid. Is dit akkoord, dan wordt de aanvraag voorgelegd aan de commissie die adviseert over het toekennen van een bijdrage Erfgoed Innovatie. Kijk hier als je wilt weten wat er met je aanvraag gebeurt.

  De commissie beoordeelt de aanvraag op basis van:
  – Beschrijving van missie, visie en het profiel van de instelling(en);
  – Plan, bestaande uit motivering en beschrijving van het programma, de eventuele samenwerking of het ontwikkelplan; een communicatieplan met toelichting hoe de beleving van het programma kan aansluiten bij nieuwe doelgroepen en hoe dit publiek wordt bereikt; strategie hoe het programma past in de lokale, nationale en internationale context.
  – Indien van toepassing: toelichting hoe de opgedane kennis en ervaring kan worden vastgelegd en gedeeld met het museale veld (indien wordt aangevraagd voor onderzoek of samenwerking);
  – Begroting met dekkingsplan.

  De adviescommissie weegt onderstaande criteria:
  – Visie, missie, profiel: op welke wijze zien we deze terug in de voorgestelde activiteiten en samenwerkingen;
  – Kwaliteit en belang van activiteiten uit het recente verleden: hoe verhouden deze zich tot de actuele context, met name binnen het cultureel erfgoed;
  – Kwaliteit van de activiteiten uit het plan: zijn deze op een overtuigende manier voorbeeldstellend, onderscheidend of om een andere reden bijzonder?;
  – Innovatieve kwaliteiten: hoe verhoudt het programma zich tot de ontwikkelingen in de maatschappij. Draagt het plan bij aan (artistiek) inhoudelijke ontwikkeling en vernieuwing?;
  – Publieksbereik: de manier waarop het programma wordt gepresenteerd en de wijze waarop naast een passend publiek een nieuw en breder publiek wordt bereikt;
  – (Inter)nationale en regionale inbedding: wat draagt het programma bij aan de aanwezige culturele infrastructuur en wat maakt het programma relevant voor het publiek;
  – Meerwaarde voor het museale veld (indien van toepassing): als de aanvraag een thematische samenwerking betreft beoordeelt de commissie ook of de samenwerking een duurzaam resultaat oplevert en hoe de opgedane kennis ten goede komt aan het museale veld.

  In alle gevallen beoordeelt de commissie of het programma bijdraagt aan een kwalitatief sterk aanbod. Hierbij houdt de commissie rekening met de eigen context van de instellingen die aanvragen.

  Een bijdrage Erfgoed Innovatie wordt toegekend als de commissie positief adviseert.
  Vanwege beperkt budget kunnen we helaas niet altijd alle positieve adviezen honoreren. Het bestuur van het Mondriaan Fonds vraagt de adviescommissie in dat geval aan te geven welke toekenningen de meeste prioriteit krijgen. Dit betekent dat het kan gebeuren dat een positief beoordeelde aanvraag soms helaas geen bijdrage of een lagere bijdrage krijgt.

 • Checklist

  Om je aanvraag te kunnen behandelen heeft het Mondriaan Fonds informatie nodig: gegevens die je in het aanvraagformulier kunt invullen plus documenten die je kunt uploaden. Hier vind je een checklist die de indeling volgt van het aanvraagformulier. Tip: verzamel de informatie voordat je begint met invullen van het online aanvraagformulier. De bijlagen kun je als pdf uploaden. Let op: ga niet over het aantal pagina’s heen waar een maximum is aangegeven.

  Recent en actueel (maximaal 1 jaar oud) uittreksel register Kamer van Koophandel

  Feitelijke gegevens instelling(en) (max. 4 pagina’s)
  Omschrijf de activiteiten van de afgelopen 3 jaar van de instelling en van eventuele samenwerkingspartners, inclusief doelstellingen, doelgroepen en publieksbereik van die activiteiten.

  Plan
  In het geval van een:
  -Programma (max. 20 pagina’s)
  Noem de titel van het programma, aanvangsdatum, locatie(s), verwacht aantal deelnemers/bezoekers en hoe de instelling deze wil bereiken, inhoudelijk en eventueel organisatorisch verantwoordelijken voor het project. Omschrijf de inhoudelijke motivatie en de te organiseren activiteiten. Als er kunstenaars betrokken zijn bij het programma licht dan de keuze voor deze kunstenaars toe.

  Omschrijf op welk gebied het plan van toepassing is, bijvoorbeeld: verruiming van het publieksbereik door het aanspreken van meer of nieuw publiek; grotere zichtbaarheid van de collectie; gedeelde en/of vastgelegde museale kennis.

  -Samenwerking (max. 20 pagina’s)
  Noem de titel van het plan, aanvangsdatum, inhoud van de samenwerking, locatie(s), verwacht aantal deelnemers/bezoekers en hoe deze worden bereikt. Omschrijf de inhoudelijke motivatie, planning, de te organiseren activiteiten. Geef ook een toelichting op de wijze waarop de samenwerking wordt georganiseerd, wie waarvoor verantwoordelijk is, hoe de samenwerking een duurzaam resultaat oplevert en hoe de opgedane kennis ten goede komt aan het museale veld. Als er wordt samengewerkt met kunstenaars licht dan de keuze voor deze kunstenaars toe. Indien er sprake is van collectiemobiliteit upload een collectieplan van zowel het ontvangende als het afstotende museum.

  -Haalbaarheidsonderzoek (max. 10 pagina’s)
  Noem de titel van het haalbaarheidsonderzoek, de aanvangsdatum, inhoud van het onderzoeksplan, eventuele samenwerkingen en de inhoudelijke motivatie.

  Toepassing codes
  Van instellingen verwachten we dat ze de Fair Practice Code onderschrijven (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), evenals de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Toepassing van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt. Beschrijf beknopt de visie op de codes en hoe deze in de organisatie zijn ingebed.

  Gespecificeerde begroting met dekkingsplan
  Kijk hier voor de toelichting op de begroting voor instellingen. Het gaat hierbij om de totale begroting en het dekkingsplan en niet slechts het deel waarvoor wordt aangevraagd. Bij onduidelijkheden over een begrotingspost kan het Mondriaan Fonds achterliggende stukken (offertes) opvragen.

  Bevestigingsbrieven van bijdragen van alle betrokken instellingen
  Voeg alle brieven in een pdf samen.

  Indien van toepassing:

  Bankgegevens
  We hebben het bankrekeningnummer nodig van de aanvragende instelling om het bedrag over te kunnen maken als de aanvraag wordt toegekend. Is het rekeningnummer gewijzigd of nieuw voor het Mondriaan Fonds? Upload dan een recent bankafschrift bij de aanvraag met daarop duidelijk de naam en IBAN.

  Toestemmingsverklaringen deelnemende instellingen
  Wanneer de andere deelnemende instellingen geen eigen aanvraag indienen, vragen wij om toestemmingsverklaringen voor het indienen van deze aanvraag. Voeg alle verklaringen samen in een pdf.

 • Vragen?

  Als iets niet helemaal duidelijk is, kun je altijd contact opnemen met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

  Talitha van Ooyen (020-5231513) of het algemene nummer bellen (020-5231523).

  Deze uitleg is gebaseerd op de deelregeling Erfgoed Innovatie.

 • Interviews en voorbeelden

  Kijk hier voor interviews en voorbeelden van toegekende aanvragen.

laatste wijziging: 22.03.2021